Vad är koldioxidavtrycket från havsbaserad vindkraft?


Tillverkningen och uppförandet av havsbaserade vindkraftverk ger upphov till vissa utsläpp. Men dessa är mycket små i jämförelse med utsläppen från fossila bränslen – och uppvägs många gånger om av de utsläpp som sparas genom att använda havsbaserad vindkraft i stället för fossila bränslen.

Fråga:

Släpps det ut mer koldioxid vid tillverkningen av ett vindkraftverk än vad som sparas i och med den el som genereras?

Fakta:


Kolet som sparas under ett vindkraftverks livslängd är upp till 50 gånger större än utsläppen från tillverkning, konstruktion, drift och avveckling.


De verkliga utsläppen från vindkraft


Tillverkning, installation, drift och eventuell avveckling av havsbaserade vindkraftverk släpper ut koldioxid. 

Enkelt uttryckt innebär produktionen av stål och andra komponenter, liksom fartygstransporter och tunga transporter, förbränning av fossila bränslen. Vi arbetar för att hitta koldioxidneutrala alternativ för framtiden, men i dag är dessa processer oundvikliga när man bygger havsbaserad vindkraft.

99 % lägre utsläpp än fossila bränslen


Men de flesta av dessa utsläpp behöver bara ske en gång för varje vindkraftverk, som sedan kommer att vara i drift i minst 25 år. 99 % lägre utsläpp än fossila bränslenMen de flesta av dessa utsläpp behöver bara ske en gång för varje vindkraftverk, som sedan kommer att vara i drift i minst 25 år. Fartygen står för cirka 10 procent av de totala utsläppen från havsbaserad vindkraft. 

När vi delar upp de totala utsläppen från ett vindkraftverk med den mängd el som det producerar under sin livstid, blir det ungefär 6 g koldioxid för varje kilowattimme (kWh) el.1

Vi kan jämföra det med elproduktion med fossila bränslen som innebär att man bränner mer kol, olja eller gas för varje kWh el, förutom engångsutsläppen vid konstruktion och avveckling. För kol blir det ungefär 900 g per kWh.

Med andra ord kan övergången från koleldad produktion till vindkraft minska mängden kol som släpps ut från energiproduktionen med mer än 99 procent.

Genomsnittliga koldioxidutsläpp per kilowattimme baserat på global, kolbaserad elproduktion.2

Ørsted är på väg mot 98 % utsläppsminskningar senast år 2025


Även om vår verksamhet som företag inom förnybar energi innebär att vi skapar vissa koldioxidutsläpp, är vi på väg att minska utsläppsintensiteten från vår energiproduktion med 98 % jämfört med 2006 års nivåer.

Detta gör att vi ligger långt före de vetenskapsbaserade målen för energisektorn som syftar till begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Dessutom är vi det första energibolaget i världen som har ett nettonollmål som validerats av Science Based Targets-initiativet. Vi siktar på att uppnå nettonollutsläpp inom hela vår värdekedja senast 2040

Hur uppnår vi nettonollutsläpp?


Inom energiproduktion och energidrift kommer vi att nästan helt ha ersatt vår användning av fossila bränslen med förnybar energi till 2025. För resten av vårt fotavtryck fasar vi ut köp och försäljning av naturgas i partihandel och arbetar med leverantörer för att fasa ut fossila bränslen i vår värdekedja.

Utsläppsfri vindkraft i horisonten?


För de utsläpp som är svårast att eliminera är klimatkompensation ett alternativ. Det innebär att vi kompenserar för våra egna koldioxidutsläpp genom att förhindra andra. 

Men tänk om vi kunde undvika att släppa ut de där sista 6 g koldioxid för varje kWh havsbaserad vindkraft redan från början? Det finns lösningar i horisonten som skulle kunna göra detta möjligt. 

Vi arbetar redan med strategiska leverantörer för att säkerställa att alla elektriska processer vid tillverkningen av vindkraftverk använder förnybar el senast 2025.

På medellång sikt kommer vi också att ge riktlinjer för att se till att hållbara biobränslen används i verksamheter som frakt där det är möjligt. Vi undersöker också andra möjligheter som användning av förnybar vätgas, syntetiska bränslen baserade på kol som utvinns direkt från atmosfären eller till och med batteridrivna fartyg som skulle laddas med förnybar el.

Påverkas fastighetspriserna av vindkraftsparker?
Studier visar att havsbaserad vindkraft har liten eller ingen effekt på fastighetspriserna.
Hur påverkas turismen av havsbaserade vindkraftsparker?
Havsbaserad vindkraft är något nytt i USA. Men från vad vi vet hittills finns det ingen anledning att tro att det skulle avskräcka turister från att besöka havet.
Hur pålitlig är havsbaserad vindkraft?
Havsbaserad vindkraft är en mycket pålitlig energikälla. Vindkraftverk kan generera ren energi ute till havs, även när allt ser lugnt ut från land.
Kan havsbaserad vindkraft och kommersiellt fiske samexistera?
Vi har ett nära samarbete med fiskeindustrin när vi planerar, bygger och driver våra vindkraftsparker, vilket säkerställer god samexistens.
Skadar vindkraftverk fåglar?
Vindkraftverk utgör bara en liten fara för fågellivet. Klimatförändringarna utgör en mycket större fara, som hotar många arter med utrotning.
Kan vindkraftverk återvinnas?
När vindkraftverken så småningom når slutet av sin livslängd återvinner vi 85–95 procent av materialet de är gjorda av.
VAD ÄR HAVSBASERAD VINDKRAFT?

Vi förklarar havsbaserad vindkraft

Så tar vi vara på kraften i havsvindarna för att producera förnybar, pålitlig el