Kunskapssammanställningar


Ørsteds vision en värld som drivs av grön energi. Våra kunskapssammanställningar handlar om några av de många frågor som uppstår under en omställning från ett samhälle som är baserat på fossila bränslen till ett som drivs av förnybar energi. Vi erbjuder insikter och inspiration till alla som vill förstå hur vägen kan se ut till en värld som motsvarar vår vision. 


Den outnyttjade baskraften – storskalig elproduktion till havs och grön vätgas 

Sverige kan bli världsledande i den gröna omställningen, samtidigt som det finns utmaningar när elbehovet väntas öka kraftigt de kommande åren för att sedan fördubblas till 2045. 

För att möta denna utmaning bör Sverige, likt många likasinnade länder, snabbt skala upp sina ambitioner för den storskaliga havsbaserade vindkraften och Power-to-X, parallellt med planerna för ny kärnkraft. Så kan vi få stora mängder el och flera viktiga förmågor som stödjer elsystemet.

Syftet med denna rapport är att bidra till en snabb elektrifiering och ett robust elsystem, genom information, exempel och konkreta förslag. 

Ladda ner (pdf)


Dags att sätta fart

Europas energikris och IPCC:s senaste alarmerande rapport pekar alla mot samma lösning – vi måste avsevärt öka användningen av förnybar energi och minska vårt beroende av förorenande fossila bränslen. Vår senaste vitbok föreslår en ny strategi för utbyggnad av havsbaserad vindkraft och förnybar power-to-X, från planeringsprocesser till integration, för att säkerställa att utbyggnaden är både snabb och hållbar.

Läs mer (eng)


Hoppa på tåget mot 1,5-gradersmålet

Både regeringar och företag måste se framåt och inse att det inte bara är en moralisk utan även en ekonomisk nödvändighet att agera mot klimatförändringarna. De som inte engagerar sig i den här kampen kommer att vara mindre konkurrenskraftiga i en värld med nettonollutsläpp, vilket sannolikt kommer att ha negativa effekter på deras resultat.
I den här vägledningen går vi igenom nyckelåtgärder som regeringar och företag kan och måste vidta nu om de vill förbli konkurrenskraftiga och samtidigt bevara vår fantastiska planet, som inte bara är vår utan även tillhör kommande generationer.  

Läs mer (eng)


Förverkliga en framtid med förnybar energi

Ett avgörande element i kampen mot klimatförändringarna är den globala utfasningen av fossila bränslen som energikälla. Trots att det finns ett starkt fundament för denna energiomställning – tekniken finns och investeringarna är hanterbara inom rätt ramar – sker förändringarna inte tillräckligt snabbt. Detta arbetsdokument har tagits fram i samarbete med World Resources Institute och fokuserar på utmaningar och lösningar för att skala upp investeringar i förnybar energiproduktion. Dokumentet tillhandahåller handlingsbara politiska lösningar för att frigöra nödvändiga investeringar inom den privata sektorn till stöd för energiomställningen.

Läs mer (eng)


Hur vår verksamhet blev grön

Ørsted, som nu är världens mest hållbara energibolag, brukade vara ett av de mest fossilbränsleintensiva energibolagen i Europa. Sedan vi bestämde oss för att ställa om till en grön verksamhet har våra finansiella resultat förbättrats avsevärt, samtidigt som vi redan 2020 hade minskat våra koldioxidutsläpp med 86 procent. Vår övergång har gått snabbare än många andras. Till och med snabbare än vad vi själva trodde var möjligt. I detta dokument beskriver vi först hur vår egen gröna omställning gick till och delar därefter med oss av vår kunskap om hur en affärsverksamhet kan genomföra en sådan omställning, så att vår resa kan inspirera din.

Läs mer (eng)

Vad krävs för att hålla oss inom 1,5°C?

Halvera utsläppen och begränsa uppvärmningen
Med denna kunskapssammanställning vill vi visa att det är möjligt att halvera koldioxidutsläppen till 2030 och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Vi har de lösningar – särskilt konkurrenskraftig sol- och vindkraft – som krävs för att ta bort koldioxid ur energisystemet. 

Läs mer (eng)

 

Vilken roll har den havsbaserade vindkraften i den europeiska gröna given?

Så kan havsbaserad vindkraft kan hjälpa till att avlägsna koldioxidutsläpp i Europa
Europa har målsättningen att bli världens första klimatneutrala kontinent år 2050. Detta kommer att kräva en massiv utbyggnad av förnybar energi – inklusive 450 GW vindkraft till havs – ett ambitiöst men genomförbart mål. För att nå dit behöver Europa ett nytt tillvägagångssätt. Med denna kunskapssammanställning vill vi uppmärksamma tre nyckelfrågor. Ett nytt tillvägagångssätt måste ta itu med: tillgång till plats, tillgång till infrastruktur och hur uppskalning av industrin kan möjliggöras.

Läs mer (eng)

 

Hur har havsbaserad vindkraft blivit konkurrenskraftig?

Så mognade den havsbaserade vindkraftsindustrin – och vad vi kan lära oss av den
Vindkraft till havs har potential att förse hundratals miljoner människor med energi på ett hållbart sätt. Det har blivit billigare att producera el från nybyggda havsbaserade vindkraftsparker än från nybyggda kol- eller gaseldade kraftverk. 

Läs mer (eng)

 

Hur kan norra Europa leda omställningen?

Ett Europa som drivs av förnybar energi
I Nordsjön och Östersjön finns några av världens bästa lägen för havsbaserad vindkraft. Här är vindhastigheterna höga och relativt konstanta. Vattnet är också relativt grunt, vilket ger goda förutsättningar för bottenfasta vindkraftsfundament. 

Läs mer (eng)

 

Hur kan hybridprojekt möjliggöra den fortsatta expansionen av vindkraft til havs?

Ramverk behövs för hybridprojekt till havs
Vindkraftsparker som kopplas till två eller flera länder, och därmed också fungerar som en utlandsförbindelse för transmissionsnätet, kallas hybridprojekt. De medför lägre kostnader och andra fördelar för energisystemet.

Läs mer (eng)

 

podcast - climate action now 

Vi poddar om klimatförändringarna
och hur vi kan förhindra dem

Lyssna på vår nya podcast-serie, Climate Action Now. Serien utforskar vad som krävs för att bekämpa klimatförändringarna och de lösningar som finns för att gå från fossil till förnybar energi.