Havbaserad vindkraft i Sverige


Utmaningen är stor. Men förutsättningarna att lyckas är goda. Havsbaserad vindkraft i Sverige möjliggör den gröna omställningen.


Som tur är har vi människor tillgång till en kraftfull och förnybar naturresurs, vinden, och den är extra stark ute i våra hav. Den havsbaserade vindkraften i Sverige har exceptionella förutsättningar då vi har både goda vind- och havsbottenförhållanden.

Den svenska riksdagen har beslutat att Sverige år 2040 ska ha en 100 % fossilfri elproduktion. 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, därefter ska vi uppnå negativa utsläpp. För att möjliggöra denna omställning av hela samhället, inklusive industrin och transportsektorn, kommer elanvändningen i Sverige behöva öka med minst 50 %. Detta innebär att stora mängder förnybar elproduktion, som till exempel havsbaserad vindkraft, behöver byggas ut i hela landet.

en rotation


Framför allt finns goda förutsättningar i södra Sverige, nära städer och industri. Lokalisering nära elbehovet minskar kravet på utbyggnad av elledningar från norr till söder och havsbaserad vindkraft i söder balanserar utbyggnaden av landbaserad vindkraft i norr.

 

Vindkraften som byggs till havs idag är storskalig. Flera hundra vindkraftverk kopplas samman till parker och endast en rotation av de största vindkraftverken producerar tillräckligt med el för att täcka ett svenskt hushålls elanvändning i 24 timmar.

Ett scenario med utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sveriges södra delar, för att nå målet om 100 % fossilfri elproduktion, skulle innebära lägst totala miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Den havsbaserade vindkraften har också omfattande klimatnytta. För varje genererad TWh havsbaserad vindkraft minskar utsläppen av växthusgaser med cirka 0,6 miljoner ton.

 

 

Havsbaserad vindkraft levererar redan el till miljoner människor i Europa


Havsbaserad vindkraft är en tillförlitlig teknik som redan idag levererar el till miljoner människor i Europa. I dagsläget finns en total installerad kapacitet havsbaserad vindkraft på över 22 000 MW från över 5 000 turbiner i 12 länder.

I Danmark står den havsbaserade vindkraften redan för 18 % av elproduktionen, och i Storbritannien för 10 %. Utbyggnaden fortsätter i snabb takt, både i Europa och globalt.

KARRIÄR SOM VINDKRAFTSTEKNIKER

Är du intresserad av att utbilda dig till vindkraftstekniker?

Vindkraftsindustrin kommer att behöva fler välutbildade vindkraftstekniker. Cirka 200 nyutbildade tekniker per år behövs i Sverige och efterfrågan är även stor internationellt.

Östersjön har en nyckelroll i utvecklingen av havsbaserad vindkraft


Storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft kommer att krävas för att nå Parisavtalets mål. EU har målsättningen att vara klimatneutralt 2050. EU-kommissionen har i deras strategi för havsbaserad energi presenterat behovet av en omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft, inklusive i Östersjön.

Strategin beskriver hur den havsbaserade vindkraften kan utvecklas i harmoni med naturen och i samexistens med andra verksamheter, såsom fiske och sjöfart. Vindkraft till havs inom EU ska enligt strategin bidra med 60 GW år 2030 och 300 GW år 2050. Idag finns 12 GW installerad effekt. För att nå målet kommer den havsbaserade vindkraften därmed att behöva öka 25-faldigt över de kommande decennierna. Detta bidrar inte bara med stora mängder grön energi, men kommer också skapa högkvalitativa jobb och främja en hållbar tillväxt och global konkurrenskraft. Den havsbaserade vindkraften i Sverige kan därmed spela en viktig roll i EU:s strategi.

 

För att nå det ambitiösa målet behöver goda lägen för havsbaserad vindkraft tillvaratas runt om i EU – inte minst i Sverige, som har några av de bästa lägena för vindkraft till havs i Europa.

Hittills har den största utbyggnaden av havsbaserad vindkraft skett i Nordsjön, men den börjar även ta fart i Östersjön. Länder som Polen, Danmark och Litauen har ambitiösa planer. I september 2020 undertecknades en ny politisk deklaration mellan Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Polen och EU-kommissionen, som kommer att ligga till grunden för ett utökat samarbete om havbaserad vindkraft i Östersjön.

Den svenska regeringen arbetar aktivt med att driva utvecklingen av vindkraft i Sverige framåt. Nya tillstånd har beviljats som kommer innebära en utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Dessutom har man tillsatt en utredning för att effektivisera själva etableringen i syfte att skynda på just utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Sverige.

Läs gärna mer i vår rapport om hur havsbaserad vindkraft kan bidra till Europas gröna omställning (eng).

Lokal utveckling

Havsbaserad vindkraft utvecklar samhällen

Vi har goda erfarenheter från utveckling av 27 havsbaserade vindkraftparker världen över. Våra investeringar skapar kvalificerade jobb och positiva följdeffekter som varar i många år.