Ansvarsfriskrivning

Informationen på orsted.se tillhandahålls i god tro och bör endast användas för allmän information. Varken Orsted AB eller dess dotterbolag lämnar någon garanti eller representation när det gäller informationens fullständighet eller riktighet. Ørsted A/S och dess dotterbolag kan under inga omständigheter hållas ansvariga för skador eller förluster av något slag som uppstår till följd av åtgärder som vidtas på grundval av information, produkter eller tjänster som nämns på denna webbplats.

Vissa uttalanden på denna webbplats återspeglar åsikter och antaganden hos ledningen för Ørsted A/S samt information som är tillgänglig för ledningen; sådana uttalanden kan därför vara framåtblickande. Sådana framåtblickande uttalanden innebär kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig avsevärt från vad de framåtblickande resultaten direkt eller indirekt ger uttryck för.

Varje person som avser att använda Ørsted A/S produkter eller tjänster måste läsa och följa alla instruktioner som medföljer produkten eller tjänsten i fråga samt följa tillämpliga lagar, regler och instruktioner före användning av produkten eller tjänsten.

Denna ansvarsfriskrivning och innehållet på denna webbplats regleras enbart av dansk lag utan hänsyn till internationell privaträtt. Alla tvister som uppstår till följd av denna ansvarsfriskrivning omfattas av dansk domstols exklusiva behörighet.