Vår gröna omställning


Ørsted har tre decenniers erfarenhet av projekt inom förnybar energi. Idag är vi ett av världens ledande företag inom förnybar energi, med ett brett utbud av lösningar som hjälper till att minska koldioxidutsläppen i energisystemt för att begränsa den globala uppvärmningen.


Vi på Ørsted har vi en vision att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Fossila bränslen utgör fortfarande över 80 % av den globala energiförbrukningen. För att begränsa klimatförändringarna och driva världen hållbart måste vi drastiskt påskynda omställningen av världens energisystem från fossilbaserat till förnybart. Under det senaste decenniet har vi förvandlats från ett svart till ett grönt energiföretag genom att investera 260 miljarder SEK i förnybara energikällor och öka andelen förnybar energi i vår energiproduktion till 86 % i slutet av 2019.

Havsbaserad vindkraft, landbaserad vindkraft och solceller är hörnstenar i den globala omställningen till förnybar energi. De hjälper till att undvika utsläpp från fossila bränslen genom att tränga undan dessa från energimixen. Alla tre teknikerna är kärnan i de gröna lösningar vi erbjuder samhällen och företag för att hjälpa dem att gå över till förnybar energi.

CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE

 

CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE
Ørsteds vindkraftsparker till havs ger mer än 18,8 miljoner människor grön energi. Den gröna energin vi tillhandahåller tar bort koldioxidutsläpp som annars skulle ha kommit från fossilbaserad energi, från till exempel kol eller gas. 2019 hjälpte vår gröna energi till att undvika utsläpp av 11,3 miljoner ton koldioxid – vilket motsvarar att mer än 5,7 miljoner bilar skulle tas bort från gatorna under ett år.
CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE

Ørsteds mål för minskade koldioxidutsläpp


Till 2023

  • Avveckla kol helt. Under det senaste decenniet har Ørsted stängt tre koleldade kraftverk i Danmark. Kraftverk som spelat en nyckelroll för att generera värme till danska hushåll och industri har omvandlats från att använda kol till att gå på certifierad hållbar biomassa. Ett kvarvarande koleldat kraftverk kommer att stängas 2023.

Till 2025

  • Kolneutral drift och energiproduktion.
  • Genom att fasa ut fossila bränslen och installera 20 GW förnybar energikapacitet har koldioxidutsläppen minskat med minst 98 % fram till 2025 jämfört med 2006.
  • Fortsätt att minska koldioxidutsläppen utöver 98 % genom att byta till företagsbilar i linje med EV100-kraven och hitta andra minskningsmöjligheter i energiproduktion och drift.
  • Kompensera eventuella kvarvarande utsläpp genom ytterligare verifierade och mätbara projekt för koldioxidavlägsnande.

Till 2030

  • Bygga mer än 30 GW grön energikapacitet genom olika teknologier – tillräckligt för att ge energi till mer än 50 miljoner människor.

Till 2032

  • Minska utsläppen från energihandeln och i leveranskedjan med 50 % jämfört med 2018, för att anpassa koldioxidminskningarna över hela koldioxidavtrycket till 1,5-gradersmålet.

Till 2040

  • Koldioxidneutralt fotavtryck ett decennium före EU:s mål att vara klimatneutralt 2050 genom att driva ut återstående utsläpp från energihandeln och leveranskedjan.
HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

Grön energi för hela planeten och mänskligheten

Läs om hur Ørsted omvandlar förnybar energi till en kraft för positiv förändring
och siktar på mycket mer än enbart nollutsläppsenergi.