Skadar vindkraftverk fåglar?


Vindkraftverk utgör bara en liten fara för fågellivet. Klimatförändringarna utgör en mycket större fara, som hotar många arter med utrotning.

 

Fråga:


Utgör vindkraftverken ett stort hot mot fågellivet?

Fakta:


Endast en mycket liten del av de fåglar som dödas kan skyllas på vindkraftverk. Klimatförändringarna utgör ett mycket större hot, och vindkraften hjälper till att motverka dem.


Fåglar hotas av mänsklig verksamhet


Varje år dör miljontals fåglar till följd av mänsklig verksamhet. Enligt en studie från USA myndighet Fish & Wildlife Service finns det några direkta dödsorsaker, som att de blir påkörda av bilar, flyger in i höga strukturer eller bli uppätna av katter som vi håller som husdjur. finns också många indirekta orsaker, som att deras livsmiljöer förstörs, störningar i ekosystem och förändringar av klimat- och vädermönster orsakade av människor! 1

En studie i Storbritannien observerade endast sex fågeldödsfall i en havsbaserad vindkraftspark under två år.2

Vindkraftverk orsakar mindre än 1 av 4 000 dödade fåglar


På senare tid har vindkraftverk fått mycket uppmärksamhet som dödsorsak för fåglar. Även om det är sant att några fåglar dör varje år när de flyger in i turbintorn eller rotorblad, är de faktiska siffrorna försumbara. Statistik visar att i USA orsakar vindkraftsanläggningar mindre än 1 av 4 000 dokumenterat dödade fåglar från industriell verksamhet1
De största hoten mot fåglar i USA
Källa: U.S. Fish & Wildlife Service

Klimatförändringarna det största hotet


Samtidigt hotas hela arter och ekosystem av de aldrig tidigare skådade förändringar i jordens atmosfär som vi redan ser som en följd av förbränning av fossila bränslen. Nästan 400 nordamerikanska fågelarter tros vara utrotningshotade på grund av klimatförändringarna.1

Övergången från fossila bränslen till ren energi är ett av de största stegen vi kan ta för att begränsa dessa förändringar och skydda allt växt- och djurliv på jorden.

Ørsted minimerar vindkraftens inverkan på fåglar


Siffrorna är förvisso redan låga, men på Ørsted försöker vi göra vad vi kan för att vi som vindkraftsutvecklare utgör ett så litet hot mot fåglar som möjligt. 

Innan vi bygger våra projekt gör vi en miljökonsekvensbedömning. Då undersöker vi bland annat den möjliga effekt vårt projekt kan ha på den biologiska mångfalden, inklusive allt fågelliv. Vi lämnar in bedömningen till berörda planeringsmyndigheter och vidtar om möjligt åtgärder för att mildra förväntade effekter så mycket som möjligt. 

Vi fortsätter också att övervaka påverkan under vindkraftsparkens hela livslängd. I befintliga projekt har detta bland annat inneburit att vi har genomfört märkningsstudier för att förstå fåglarnas rörelser i och runt turbinstrukturer. 

Kan vindkraftverk återvinnas?
När vindkraftverken så småningom når slutet av sin livslängd återvinner vi 85–95 procent av materialet de är gjorda av.
Vad är koldioxidavtrycket från havsbaserad vindkraft?
Utsläppen från bygget av vindkraftverk uppvägs mångfaldigt av de utsläpp man sparar in genom att använda förnybar energi.
Påverkas fastighetspriserna av vindkraftsparker?
Studier visar att havsbaserad vindkraft har liten eller ingen effekt på fastighetspriserna.
Hur påverkas turismen av havsbaserade vindkraftsparker?
Havsbaserad vindkraft är något nytt i Sverige. Men från vad vi vet hittills finns det ingen anledning att tro att det skulle avskräcka turister från att besöka havet.
Hur pålitlig är havsbaserad vindkraft?
Havsbaserad vindkraft är en mycket pålitlig energikälla. Vindkraftverk kan generera ren energi ute till havs, även när allt ser lugnt ut från land.
Kan havsbaserad vindkraft och kommersiellt fiske samexistera?
Vi har ett nära samarbete med fiskeindustrin när vi planerar, bygger och driver våra vindkraftsparker, vilket säkerställer god samexistens.
VAD ÄR HAVSBASERAD VINDKRAFT?

Vi förklarar havsbaserad vindkraft

Så tar vi vara på kraften i havsvindarna för att producera förnybar, pålitlig el