Skåne Havsvindpark


Projektet tar nästa steg i tillståndsprocesserna

Skåne Havsvindpark planeras cirka 22 kilometer söder om Skåne och kan producera tillräckligt med förnybar el för att täcka hälften av Skånes nuvarande elbehov. Därmed kan vindkraftsparken spela en central roll i regionens elförsörjning. 

Skåne Havsvindpark kort
Fakta om projektet

Plats
22 km söder om Skåne

 

Area
532 km2

 

Kapacitet
Upp till 1 500 MW

Viktigt steg for Skåne Havsvindpark – beviljas Natura 2000-tillstånd

Länsstyrelsen i Skåne beviljade energibolaget Ørsted under våren 2023 tillstånd för uppförande och drift av Skåne Havsvindpark i anslutning till ett Natura 2000-område söder om Skåne. Länsstyrelsen har sedan tidigare under slutet av 2022 rekommenderat regeringen att ge Ørsted tillstånd till att bygga vindparken.

Läs mer här

Skåne Havsvindpark bjuder in till samråd om etablering av exportkablar


Projektet planerar att anlägga exportkablar från den planerade vindkraftparken Skåne Havsvindpark in till strandzonen i anslutning till Smygehamn och vidare till en anslutningspunkt på land för uppkoppling mot det svenska elnätet.

Omfattande miljöstudier

Vi har under flera års tid samlat information och genomfört undersökningar av bland annat djurlivet, inklusive fåglar, marina däggdjur och fladdermöss och samlat in data om fisk och de bentiska livsmiljöerna samt bottenförhållandena. Tidigare i år genomfördes avgränsningssamråd för att ta in synpunkter inför vårt vidare arbete, läs mer här. Vi tackar för inkomna synpunkter.

Ørsted har sedan 2018 genomfört omfattande undersökningar i området söder om Skåne och materialet sammanställdes 2021 till en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för anläggningen. Som en del av de omfattande tillståndsprocesserna som krävs för att bygga och driva en havsvindpark lämnades detta underlag in för bedömning av relevanta myndigheter och Regeringskansliet i september 2021.

Berörda myndigheter och departement anser nu den första delen av materialet vara komplett. Därför kommer miljökonsekvensbeskrivningen att gå på remiss, vilket innebär en möjlighet för berörda aktörer och allmänheten att lämna synpunkter. Remissprocessen koordineras av länsstyrelsen Skåne. Detta är en viktig milstolpe både för projektet Skåne Havsvindpark och för den storskaliga utbyggnaden av havsvindkraft i Sverige. Skånes Havsvindpark beräknas kunna leverera el motsvarande halva Skånes elbehov som det ser ut idag.

Skåne Havsvindpark, som utvecklas av Ørsted, och Kriegers Flak, som utvecklas av Vattenfall, är de två havsvindprojekt som tillsammans har goda möjligheter för anslutning till transmissionsnätet innan 2030 och därmed leverera grön och billigare el till svenska hushåll och företag i Skåne samt södra Sverige. Skåne Havsvindpark ska börja byggas år 2026 när alla tillstånd är på plats.

Parallellt med tillståndsprocessen för Skåne Havsvindpark pågår Svenska Kraftnäts implementering av instruktionen att bygga ut transmissionsnätet till havs för att tillvarata vindenergin. Ørsted fortsätter kontinuerligt att utveckla nya lösningar för maximalt effektiv energiproduktion och samverkan i området.

Pressmeddelande september 2021

Pressmeddelande juli 2022

Pressmeddelande december 2022

Ørsted har hos Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för uppförande, drift och avveckling av vindkraftsparken Skåne Havsvindpark i Sveriges ekonomiska zon i södra Östersjön. Ansökan avser uppförande av som mest 125 vindkraftverk med en maximal höjd på 385 meter och en total effekt om cirka 1500 MW. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

 

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 5 augusti 2022. Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

  

Tidigare arbete i projektet:


Vi har varit i dialog med myndigheter och efter deras rekommendationer har undersökningar inletts för att få en bättre förståelse för miljön i området. Vi genomför för närvarande undersökningar av djurlivet, inklusive fåglar, marina däggdjur och fladdermöss. Inom kort kommer vi att samla in data om fisk och de bentiska livsmiljöerna samt bottenförhållandena.

De insamlade uppgifterna kommer att ligga till grunden för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och kommer att ingå i de tillståndsansökningar som krävs för att bygga och driva vindkraftsparken.

Projektet kommer att ta in synpunkter från intressenter såsom myndigheter, organisationer och allmänheten som en del av MKB-processen under 2021.


Inbjudan till samråd om miljökonsekvensbeskrivning


Skåne Offshore Windfarm AB (nedan bolaget) planerar att ansöka om tillstånd att uppföra och driva en vindkraftpark, Skåne Havsvindpark, med installerad effekt upp till 1500 MW 22 km söder om Skåne i Sveriges ekonomiska zon. Bolaget är ett dotterbolag till Ørsted Wind Power A/S. För att kunna ansöka om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt enligt miljöbalken (Natura 2000), genomför nu bolaget ett avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. Samma MKB kommer att bifogas båda ansökningarna om tillstånd.

Samrådet genomförs med myndigheter, särskilt berörda, organisationer som kan antas bli berörda och med allmänheten. Bolaget genomför även samråd med omgivande länder enligt Esbokonventionen.

Syftet med samrådet är att informera och samla in information och synpunkter om omfattningen och utformningen av MKB för den planerade verksamheten, som kan inarbetas i kommande MKB. I samrådet efterlyser vi synpunkter rörande den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och eventuella miljöeffekter som den planerade verksamheten kan antas medföra.

Yttranden som kommer in under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen blir en grund för utformningen av MKB och den kommer att biläggas MKBn när ansökningarna skickas in.

Samrådsunderlag med beskrivning av projektet, projektområdet, den omgivningspåverkan som verksamheten kan ge upphov till, samt förslag på innehåll och utformning av kommande MKB finns att hämta här. Samrådsunderlaget går även att beställa via kontaktpersonen för samrådet, se nedan för kontaktuppgifter.


Öppna samrådsunderlag

Välkommen att lämna synpunkter
Bolaget önskar samrådssynpunkter företrädesvis via e-post senast den 1 juni 2021.

Alternativt kan samrådssynpunkter skickas med post till kontaktpersonen för samrådet:

Karin Skantze
Ramboll Sverige AB, Box 17009
104 62 Stockholm

Avgränsningssamråd inför ansökan om geoteknisk borrning för Skåne Havsvindpark


Ørsted planerar att ansöka om tillstånd för borrning enligt 3 § Lag om kontinentalsockeln (1966:314) för att få en bättre förståelse för markförhållandena. Borrningarna genomförs inom projektområdet för den planerade vindkraftsparken samt i tillhörande kabelkorridorer. Se nuvarande beaktande i bilden.

Länsstyrelsen har i beslut den 26 augusti 2019 meddelat att den planerade verksamheten med borrningar kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta medför att samråd ska genomföras som avser avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Ørsted har med hjälp av konsulter på relevanta områden tagit fram underlag och sammanställt en rapport i enlighet med myndigheternas krav. Rapporten utgör underlag för samrådet.

Samrådsunderlaget har presenterats här för att vara tillgängligt digitalt. Tidsperioden för synpunkter avslutades i januari 2021 och inkomna synpunkter har samlats in för bearbetning. Yttranden som inkommer under samrådsprocessen sammanställs i en samrådsredogörelse och används i upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd för borrning.

Havbaserad vindkraft i Sverige

Utmaningen är stor. Men förutsättningarna att lyckas är goda. Havsbaserad vindkraft möjliggör Sveriges gröna omställning.