En milstolpe för Skåne Havsvindpark: nytt framsteg i tillståndsprocessen

Ørsted har, som en del av tillståndsansökningarna, genomfört undersökningar och gjort en grundlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Skåne Havsvindpark, en anläggning med potentiell kapacitet om 1,5 GW. Ørsted har under flera års tid samlat in information och genomfört undersökningar av bland annat djurlivet, inklusive fåglar, marina däggdjur och fladdermöss och samlat in data om fisk och de bentiska livsmiljöerna samt bottenförhållandena.
Nu anser berörda myndigheter och departement den första delen av materialet vara komplett. Därför kommer miljökonsekvensbeskrivningen – ett omfattande dokument på över 2000 sidor – att gå på remiss, vilket innebär en möjlighet för berörda aktörer och allmänheten att lämna synpunkter. Remissprocessen koordineras av Länsstyrelsen Skåne.

Inledandet av remissprocessen är en viktig milstolpe både för projektet Skåne Havsvindpark och för den storskaliga utbyggnaden av havsvindkraft i Sverige. Ørsteds havsvindpark beräknas kunna leverera el motsvarande halva Skånes elbehov som det ser ut idag, eller hela Malmös elkonsumtion, och komma i drift före 2030. Därmed kommer  vindkraftsparken att bidra till att sänka hushållens elkostnader och spela en central roll i regionens elförsörjning och dess framtida konkurrenskraft.

Projektet kan också göra ett påtagligt bidrag till Skånes klimat- och miljöstrategi, som innebär att utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 % lägre år 2030 än år 1990.

MKB-materialet beskriver projektets påverkan på miljön och vilka insatser Ørsted ska göra för att hantera den. Dessutom har företaget målsättningen att alla nya projekt ska skapa nettopositiv effekt för den biologiska mångfalden senast 2030. Ørsted arbetar aktivt med att ta fram lösningar för att stötta den biologiska mångfalden. Till exempel testar bolaget tillsammans med WWF 3D-printade rev i Kattegatt, arbetar med återförvildning i Nordsjön, och gör försök att återskapa naturliga rev i Storbritannien och i Taiwan

– Utsikterna för havsbaserad vindkraft i Sverige är väldigt goda, och om tillståndsprocesserna går väl är vi redo att investera tiotals miljarder kronor för att bygga Skåne Havsvindpark. Samtidigt är behovet av mer el akut redan i dag. Det märks inte minst i södra Sverige, där elpriserna är som högst. Skåne Havsvindpark, som ska leverera mer el än någon annan havspark i drift i dag, kan bli en betydande källa till grön el. För att projektet ska komma på plats i tid, till 2030, behöver Svenska kraftnät nu följa upp på sitt förslag om utbyggnad av stamnätet till havs och agera för att Skåne Havsvindpark ska anslutas till stamnätet, säger Peter Obling, marknadschef för Kontinentaleuropa på Ørsted. 

– Ørsted är världens mest erfarna utvecklare när det kommer till utbyggnad av transmissionsnät till havs, och vi är beredda att bidra med våra kunskaper på det området för att den första vågen av svenska havsvindprojekt ska kunna byggas så snart som möjligt, fortsätter Peter Obling.

– Det känns mycket bra att berörda myndigheter anser att vi har gjort ett bra jobb med miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen Skåne har gjort ett viktigt och gediget arbete i granskningen. Nu inväntar vi synpunkter från berörda aktörer och allmänheten. Under tiden fortsätter vi att utveckla projektet och våra kontakter och samarbeten med samhälle och näringsliv i Skåne och södra Sverige och andra intresserade, säger Beatrice Teurneau, ansvarig för regelverk och lokala kontakter i Sverige på Ørsted. 

Östersjöregionen har potential för mer än 90 GW havsbaserad vindkraft, enligt en internationell jämförelse, och kan bli ett nytt centrum för utvecklingen av storskaliga, förnybara energilösningar och den gröna omställningen av tillverkningsindustrin. Inte minst kan havsvindkraften hjälpa Sverige och övriga Östersjöländer att bli mer självförsörjande på elektricitet och importera mindre fossila bränslen. 

Hav- och Vattenmyndighetens havsplaner öppnar för att utvinna upp till 30 TWh havsbaserad vindkraft i Östersjön. Med en lång kuststräcka har Sverige störst potential av alla Östersjöländer och en unik position att använda storskalig elproduktion till havs som ett sätt att upprätthålla svensk industris globala konkurrenskraft och skapa jobb i framtidens gröna ekonomi. 

Om Skåne Havsvindpark
Skåne Havsvindpark ska ligga 22 kilometer utanför Skånes sydkust. Projektområdet omfattar en yta på 450 km2 där förutsättningarna för vindkraft är mycket goda. Med en installerad kapacitet på upp till 1,5 GW kan vindkraftsparken leverera tillräckligt med el för att täcka den halva den årliga elförbrukningen i Skåne.

Kontakt
Ørsted Media Relations
Boris Ajeganov
+45 99 55 48 78
boraj@orsted.com
 

Download

Bilden på fotomontaget ska vara 18 cm hög på bildskärmen och betraktas på ett avstånd om cirka 40 cm