Länsstyrelsen i Skåne rekommenderar regeringen att tillåta Skåne Havsvindpark

Nu har Länsstyrelsen i Skåne skickat ärendet om Skåne Havsvindpark till regeringen för beslut. Länsstyrelsen har meddelat att de anser att havsvindparken kan få tillstånd. Med regeringens tillstånd kan storskalig elproduktion komma igång i Skåne år 2029 och bidra till sänkta elpriser.

- Det här är ett viktigt besked för möjligheten att öka elproduktionen i södra Sverige. Nu hoppas vi att regeringen snabbt kan besluta om tillstånd så att vi kan börja bygga och vara i drift år 2029, säger Jesper Kühn Olesen, ansvarig för projektutveckling av havsbaserad vindkraft i Sverige på Ørsted.

Skåne Havsvindpark, som planeras söder om Skåne, har en effekt på 1 500 MW. På årsbasis skulle parken kunna producera omkring 7 TWh el, ett tillskott motsvarande halva Skånes elanvändning idag. Ørsteds investeringskostnad för havsvindparken beräknas vara mellan 25–50 miljarder kronor.

- Skåne Havsvindpark är en viktig investering, både för Ørsted och för samhället i stort. Genom en kraftig ökning av den skånska elproduktionen vill vi bidra till klimatomställningen, hjälpa till att sänka elpriserna och möjliggöra de stora industriinvesteringar som planeras i södra Sverige, säger Jesper Kühn Olesen.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande till regeringen att projektet bör få tillstånd. Miljökonsekvensbeskrivning har därmed blivit godkänd av Länsstyrelsen, vilken är en viktig milstolpe för Ørsteds arbete med att säkra att grön el till Sverige kan skapas med respekt for miljö.

Myndigheten har lämnat frågan om Försvarsmaktens synpunkter till regeringen att avgöra.

- Vi är måna om att vindkraft till havs ska kunna samexistera med Försvarsmakten. Av det skälet är vi öppna för att anpassa vårt projekt så att det tillgodoser försvarets behov och intressen. Villkorade tillstånd kan vara en väg framåt här – vi ser gärna att industrin och försvaret arbetar tillsammans för att definiera och leverera de tekniska lösningar som behövs, säger Jesper Kühn Olesen.

Fakta om Skåne Havsvindpark:

  • Havsvindparken planeras 22 km söder om Ystad och Trelleborg i Skåne.
  • Den installerade produktionskapaciteten bedöms bli 1 500 MW, vilket innebär en årlig produktion på omkring 7 TWh. Det motsvarar halva Skånes elanvändning idag.
  • Ørsteds investeringskostnad för havsvindparken beräknas vara mellan 25–50 miljarder kronor.
  • Vindkraftsparken ska vara i drift år 2029.


För mer information, kontakta:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
mikon@orsted.com

Boris Ajeganov
boraj@orsted.com