Viktigt steg for Skåne Havsvindpark – beviljas Natura 2000-tillstånd

Länsstyrelsen i Skåne har beviljat energibolaget Ørsted tillstånd för uppförande och drift av Skåne Havsvindpark i anslutning till ett Natura 2000-område söder om Skåne. Skåne Havsvindpark kan producera ca 7 TWh el, vilket motsvarar halva Skånes elförbrukning idag. Länsstyrelsen har tidigare rekommenderat regeringen att ge tillstånd till vindparken.
Karta på Skåne Havsvindpark söder om Ystad och Trelleborg
Karta på Skåne Havsvindpark söder om Ystad och Trelleborg
– Det här är ett mycket viktigt och positivt besked från länsstyrelsen, nu finns det inget som hindrar regeringen att ge sitt godkännande för Skåne Havsvindpark. Om vi får ett snabbt beslut i år kan vindparken leverera billigare lokalproducerad och tillförlitlig el redan 2029 och bidra till att möta Sveriges snabbt ökande elbehov, säger Sebastian Hald Buhl, Sverigechef på Ørsted.

Skåne Havsvindpark ligger 22 km söder om Ystad och Trelleborg, i närheten av Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten, som inrättats för att skydda naturintressen. Länsstyrelsen i Skåne, som haft regeringens uppdrag att bereda Ørsteds ansökan om att bygga en havsvindpark i havet i Sveriges ekonomiska zon, meddelade i december 2022 att de anser att havsvindparken kan få tillstånd. Ett villkor var ett positivt utfall av Natura 2000-prövningen, vilket länsstyrelsen nu bekräftat.

– Beslutet visar att det går att kombinera höga naturvärden med fossilfri elproduktion till havs. Vi har under flera års tid genomfört en lång rad studier av potentiell påverkan av vindparken. Nu har arbetet granskats av länsstyrelsen och ett 30-tal myndigheter, kommuner och intresseorganisationer och vi är glada att de drar samma slutsats som oss, säger Jesper Kühn Olesen, projektdirektör för Ørsteds havsbaserade vindkraftsparker i Sverige.

Ørsted har en branschledande målsättning om nettopositiv påverkan på biologisk mångfald från och med senast 2030 som också gäller bolagets svenska projekt. Skåne Havsvindpark, med en installerad effekt på 1,5 GW, är det projekt som kommit längst i tillståndsprocessen av Ørsteds planerade vindkraftsprojekt i Sverige. 

– Det här är viktigt för både hushåll och näringsliv i södra Sverige. Havsbaserad vindkraft pressar elpriserna och säkrar tillgången till fossilfri el för att klara klimatomställningen. Efter länsstyrelsens besked är vi ett stort kliv närmare att förverkliga Skåne Havsvindpark, säger Sebastian Hald Buhl.

Energiforsk har i en studie visat att elpriset i södra Sverige (elområde SE4) under hösten 2021 hade kunnat vara 30-50% lägre med 3,5 GW havsvindkraft installerad i regionen.

– Det är väldigt positivt att regeringen har en klar prioritering att snabbt öka elproduktionen. Det är glädjande att den havsbaserade vindkraften välkomnas av regeringen som en del av Sveriges framtida kraftsystem. Mer lokal elproduktion i södra Sverige kommer att minska beroendet av importerade fossila bränslen och därmed bidra till Sveriges totalförsvar, säger Sebastian Hald Buhl.

Ørsted utvecklar totalt 6 havsbaserade vindparker i Sverige. Utöver Skåne Havsvindpark och Gotland Havsvindpark meddelade energibolaget att ytterligare fyra havsbaserade vindparker planeras i västra, södra och mellersta Sverige där det finns ett stort behov av ökad elproduktion. 
 
Fakta om Skåne Havsvindpark:
Havsvindparken planeras 22 km söder om Ystad och Trelleborg i Skåne, i Sveriges ekonomiska zon.
Den installerade effekten kommer bli ca 1,5 GW, med en förväntad årsproduktion på omkring 7 TWh. Det motsvarar halva Skånes elanvändning idag.
Ørsteds investeringskostnad för havsvindparken beräknas vara mellan 25–50 miljarder kronor.
Vindkraftsparken planeras vara i drift år 2029.
För mer information, kontakta:

Ørsted Media Relations
Boris Ajeganov
+45 99 55 48 78
boraj@orsted.com

Bilagor
Pressbild på Sebastian Hald Buhl
Pressbild på Jesper Kühn Olesen
Karta över Skåne Havsvindpark