Energimyndigheten säger ja till området för Skåne Havsvindpark, tar viktigt steg framåt för vindkraft till havs i Sverige

Energimyndigheten pekar i en rapport till regeringen ut området för Skåne Havsvindpark som lämpligt för vindkraft. Området bedöms ha väldigt goda förutsättningar för etablering av havsbaserad vindkraft. Skåne Havsvindpark kan producera fossilfri el motsvarande drygt halva Skånes elanvändning. 
– Beskedet från Energimyndigheten är mycket positivt. Om vi får ett beslut från regeringen i år kan vindparken leverera el redan 2029 och bidra till att möta Sveriges snabbt ökande elbehov, säger Sebastian Hald Buhl, Sverigechef på Ørsted.

Energimyndigheten har vägt in synpunkter från nio myndigheter och skriver i en samlad bedömning att området för Skåne Havsvindpark har ”väldigt goda förutsättningar för etablering av havsbaserad vindkraft i närtid utifrån vind, djup, avstånd till land, elbehov och förutsättningar för elnätanslutning”.

Energimyndigheten efterlyser ett mer lösningsorienterat angreppsätt och menar att det finns tekniska lösningar för att vindkraft och försvar ska kunna samexistera. Detta är enligt myndigheten av högsta prioritet för att underlätta en snabb utbyggnad av den havsbaserade vindkraften.

– Vi tror att nästa steg är ett tillstånd från regeringen som är villkorat med försvarets godkännande, vilket kommer att göra det möjligt för oss att inleda en konstruktiv dialog med Försvarsmakten. Vi är säkra på att vi tillsammans kan hitta tekniska lösningar som tillgodoser Försvarsmaktens behov, precis som vi har gjort i Storbritannien, Polen och Taiwan, säger Sebastian Hald Buhl.

Inför en uppdatering av Sveriges havsplaner gav regeringen i februari 2022 nio myndigheter i uppdrag att peka ut områden som, tillsammans med befintliga områden, möjliggör för 120 TWh havsbaserad vindkraft. Arbetet har samordnats av Energimyndigheten.

Skåne Havsvindpark ligger 22 km söder om Ystad och Trelleborg i Sveriges ekonomiska zon. Länsstyrelsen i Skåne, som haft regeringens uppdrag att bereda Ørsteds ansökan, har redan rekommenderat regeringen att ge tillstånd till vindparken. Därefter har ansökan också fått ett Natura 2000-tillstånd, vilket betyder att endast regeringens beslut nu återstår.

Ørsted är världens första, största och mest erfarna utvecklare av havsbaserad vindkraft. Bolaget är majoritetsägt av den danska staten och har planer på att bygga ut upp till 18 GW havsbaserad vindkraft i Sverige

Fakta om Skåne Havsvindpark:

  • Havsvindparken planeras 22 km söder om Ystad och Trelleborg i Skåne, i Sveriges ekonomiska zon.
  • Den installerade produktionskapaciteten bedöms bli 1 500 MW, vilket innebär en årlig produktion på omkring 7 TWh. Det motsvarar halva Skånes elanvändning idag.
  • Ørsteds investeringskostnad för havsvindparken beräknas vara mellan 25–50 miljarder kronor.
  • Vindkraftsparken planeras vara i drift år 2029.

För mer information, kontakta:

Ørsted Media Relations
Boris Ajeganov
+45 99 55 48 78
boraj@orsted.com

Bilagor

  •  Pressbild på Sebastian Hald Buhl
  • Karta över Skåne Havsvindpark