Så kan vi sänka Skånes elpriser

Som Sveriges första stora vindkraftspark till havs, kan Skåne Havsvindpark producera grön och billig el till hela södra Sverige

Så här gör vi ett jättelyft för Sverige


Genom innovationer som kan stärka det svenska försvaret

Behovet av fossilfri energi är akut. Samtidigt befinner vi oss i ett ansträngt säkerhetsläge i Europa med ökade hot från omvärlden och en höjd militär beredskap.

I diskussionerna om havsbaserad vindkraft, i relation till svensk försvarskapacitet, finns flera aspekter att ta hänsyn till – inte minst hur den ska samverka med försvaret. Vår slutsats är att vi kommer behöva hitta gemensamma lösningar inom vissa försvarsdiscipliner, men att Sveriges sammantagna försvarsförmåga kommer att förbättras.

På Ørsted har vi länge jobbat nära forskare, globala experter och försvarsmyndigheter för att hitta lösningar på hur vi kan, inte bara samexistera med försvarsorgan, utan även stärka dem.

2020-2021 genomförde vi därför, tillsammans med försvarsleverantören Terma, SAAB och det danska samt brittiska flygvapnet, omfattande tester av radarsystem som mildrar de störningar som skapas av vindkraftverk när de upptäcks av landbaserad radar.

Vi har även utvecklat system för att skydda obemannad försvarsutrustning monterad på vindkraftsparker till havs.

Vidare utvecklar vi ständigt säkerhetslösningar för att kunna stå emot moderna hot inom såväl den fysiska som den digitala sfären. Vi arbetar oupphörligt med att säkerställa att vår havsvindkraft är och förblir en pålitlig och motståndskraftig del av både europeiska och nationella energisystem.

Genom att arbeta i partnerskap med svensk försvarsmakt är vårt mål att skapa en säker och välmående framtid för hela Sveriges befolkning.

Det kallar vi ett jättelyft.


Genom världsledande expertis inom havsbaserad vindkraft

Det har gått 32 år sedan vi byggde världens första havsvindpark Vindeby i Danmark.

Sedan dess har vi i genomsnitt byggt en havsvindpark per år och försett länder som Danmark, Tyskland, Polen, Storbritannien, USA och Taiwan med över 9GW grön el totalt.

När vi nu står inför bygget av Skåne Havsvindpark måste vi ta hänsyn till de regionala förutsättningar som finns just här – t.ex. marin miljö, ekosystem, klimat och övrig havsbaserad infrastruktur. På dessa punkter har Sverige sina egna utmaningar och möjligheter.

På Ørsted har vi framgångsrikt installerat sammanlagt 32 fullskaliga havsvindparker, vilket i sin tur innefattar 1864 vindturbiner och 5592 vindkraftsblad.

I vårt globala team ingår totalt 8000 specialister som på olika sätt arbetar med att planera, utveckla, bygga och driva våra havsvindparker runt om i världen. Detta möjliggör att vi kan ta oss an Skåne Havsvindpark med just den omfattande kunskap och de ekonomiska medel som krävs för att projektet ska kunna färdigställas i tid – samt hålla utlovad standard.

Tillsammans med Sverige kan vi leverera 7 TWh fossilfri energi innan 2050 – en siffra som motsvarar halva Skånes nuvarande elförsörjning.

Det kallar vi ett jättelyft.


Genom storskaliga investeringar i svenskt näringsliv

Att bygga och driva en havsvindpark kräver förstås omfattande finansiella resurser.

Men framför allt kräver det ett utbrett, långsiktigt och idogt samarbete med industrierna i det land där havsvindparken ska uppföras.

Genom att projektera, bygga och driva Skåne Havsvindpark skulle vi skapa jobb till allt från byggarbetare, vindkraftstekniker, fartygsoperatörer och hamnarbetare – samt till människor som erbjuder transport, boende och mat i anslutning till projektet.

Ørsted har redan investerat över 22 miljarder kronor i stora svenska industriföretag – bland annat ABB, SKF och NKT. I samband med byggandet av Skåne Havsvindpark räknar vi med att investera ytterligare 25-50 miljarder kronor.

Skåne Havsvindpark kommer också att skapa globala affärsmöjligheter när havsvindparken är färdigställd och satt i bruk, eftersom svenska företag kommer få en större förståelse för den komplexa leverantörskedjan som projektet innefattar.

Därför kommer företag på sikt att hitta fler möjligheter att exportera sina varor och tjänster till den ständigt växande globala marknaden inom havsbaserad vindkraft.

På Ørsted vill vi också aktivt verka för att unga ska få möjligheten att utbildas till gröna jobb, så att vi kan hitta rätt kompetenser lokalt. Vi planerar därför att samarbeta med lokala företag, leverantörer och skolor för att utbilda de som vill jobba i den här sektorn.

Sverige – och Skåne i synnerhet – har nu möjlighet att fostra nästa generations proffs inom havsbaserad vindkraft och gå i bräschen för en grön ekonomi.

Det kallar vi ett jättelyft.

Förnybar energi för en hållbar utveckling och minskade koldioxidutsläpp


Skåne Havsvindpark kommer att generera upp till 1,5 GW från förnybara energikällor till ett megawattpris som är väldigt konkurrenskraftigt i jämförelse med annan nybyggd energiproduktion. Faktum är att bara ett enda vindkraftverk kan producera 59,000,000 kWh per år.

  • fördelaktigt för klimatet
  • grön och billig el till skåne
  • fler arbetstillfällen till regionen
  • förnybar energi som stöttar det lokala näringslivet
  • balans i det marina livet

Svenska Kraftnät har nyligen utpekat Skåne som topprioritet för att bygga ut stamnätet och därmed kunna ta emot ny kraftproduktion. En havsbaserad vindkraftspark kan byggas klart på under fem år – från att tillstånden är på plats till att den sista vindturbinen snurrar igång.

Registrera dig för att bli informerad om senaste uppdateringar

Elpriser i Sveriges elområden med och utan havsbaserad vindkraft


Om Sverige ska nå sina energi- och klimatmål utan att bygga havsbaserad vindkraft kan det innebära en svag ökning av det genomsnittliga elpriset i hela Sverige, och en stor ökning av elpriset i söndra Sverige (elområde 3 och 4). Med havsbaserad vindkraft förväntas elpriset i stället minska över tid i hela landet, med små skillnader mellan elområdena.

360° virtuellt rymdsafari med Christer Fuglesang

Skåne havsvindpark

Skåne Havsvindpark

Utforska ytterligare detaljer och uppdateringar om projektet