Våra vindkraftsparker

Vi har idag 26 havbaserade vindkraftsparker i drift globalt och 3 under konstruktion.

Från världens första till världens största

Sedan vår banbrytande installation av världens första havsbaserade vindkraftspark 1991, har vi etablerat oss som den globala ledaren inom havsbaserad vindkraft.

Vi har byggt mer vindkraft till havs än något annat företag och har installerat över en fjärdedel av all kapacitet i världen.

2019 invigde vi världens största havsbaserade vindkraftspark, Hornsea 1, med en kapacitet på 1 200 MW.

I Sverige utvecklar vi två projekt, som tillsammans kommer att ha en installerad kapacitet på uppemot 3 000 MW, vilket kan förse 1,2 miljoner svenska hushåll med el.

Våra projekt i Sverige
 • Skåne havsvindpark

  Status: Under utveckling

  Skånes havsvindpark är i en tidig utvecklingsfas och en grundlig konsultation kommer att påbörjas under våren 2021 som en del av tillståndsprocessen.

  Fakta om projektet:

  Plats: 22 km utanför kusten, söder om Skåne
  Area: Ca 450 km2
  Kapacitet: Upp till 1 500 MW

  Vi har varit i dialog med myndigheter och efter deras rekommendationer har undersökningar inletts för att få en bättre förståelse för miljön i området. Vi genomför för närvarande undersökningar av djurlivet, inklusive fåglar, marina däggdjur och fladdermöss. Inom kort kommer vi att samla in data om fisk och de bentiska livsmiljöerna samt bottenförhållandena.

  De insamlade uppgifterna kommer att ligga till grunden för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och kommer att ingå i de tillståndsansökningar som krävs för att bygga och driva vindkraftsparken.

  Projektet kommer att ta in synpunkter från intressenter såsom myndigheter, organisationer och allmänheten som en del av MKB-processen under 2021.

  Har du frågor om projektet?
  Kontakta oss

  Avgränsningssamråd inför ansökan om geoteknisk borrning för Skåne Havsvindpark

  Ørsted planerar att ansöka om tillstånd för borrning enligt 3 § Lag om kontinentalsockeln (1966:314) för att få en bättre förståelse för markförhållandena. Borrningarna genomförs inom projektområdet för den planerade vindkraftsparken samt i tillhörande kabelkorridorer. Se nuvarande beaktande i bilden.

  Länsstyrelsen har i beslut den 26 augusti 2019 meddelat att den planerade verksamheten med borrningar kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
  Detta medför att samråd ska genomföras som avser  avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Ørsted har med hjälp av konsulter på relevanta områden tagit fram underlag och sammanställt en rapport i enlighet med myndigheternas krav. Rapporten utgör underlag för samrådet. 

  Samrådsunderlaget har presenterats här för att vara tillgängligt digitalt. Tidsperioden för synpunkter avslutades i januari 2021 och inkomna synpunkter har samlats in för bearbetning. Yttranden som inkommer under samrådsprocessen sammanställs i en samrådsredogörelse och används i upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd för borrning.

   
 • Gotland havsvindpark

  Status: Under utveckling

  Gotlands havsvindpark är i en tidig utvecklingsfas och en grundlig konsultation kommer att genomföras som en del av tillståndsprocessen.

  Fakta om projektet:

  Plats: 10 km från kusten, sydväst om Gotland
  Area: Ca 370 km2
  Kapacitet: Upp till 1 500 MW

  Vi har varit i dialog med myndigheter och efter deras rekommendationer har undersökningar inletts för att få en bättre förståelse för miljön i området.

  Har du frågor om projektet?
  Kontakta oss

Frågor & svar
 • Hur kommer vindkraftsparkerna att påverka den lokala ekonomin?

  Vi är tidigt i utvecklingsprocessen, så det är svårt att säga i detalj. Men vi vet att vi skapar jobb där vi etablerar oss och ökar sysselsättningen för företag inom branscher som har den kompetens vi behöver.

  De jobb som krävs för att bygga och utveckla projekten inkluderar konstruktionsjobb och långsiktiga jobb inom drift och underhåll.

  Läs mer hur vi samverkar med lokala samhällen här

 • Hur fungerar en havsbaserad vindkraftspark?
  Lär dig mer om hur en havsbaserad vindkraftpark fungerar i denna video
 • Hur kommer projekten att påverka miljön och de lokala ekosystemen?

  Vi är en av världens största utvecklare av grön energi och för oss är det av största vikt att utveckla vår verksamhet hållbart och inverka så lite som möjligt på omgivningen.

  Vi har många års erfarenhet av att ta ansvar för att se till att vindenergi, natur och djurliv kan samexistera. I vår policy för biologisk mångfald (på engelska) finns våra principer som ligger till grund för vårt arbeten för att skydda den naturliga miljön.

 • Vad händer när projektet nått slutet av sin livslängd?
  En normal livslängd på en vindkraftspark är minst 25 år. När vindkraftsparken har nått slutet av sin livscykel kommer turbinerna att tas ur drift, fraktas bort och materialen kommer att återvinnas.

Är du intresserad av att bli leverantör till oss?

Vi värdesätter långvariga relationer och letar alltid efter nya leverantörer som kan hjälpa oss att utveckla och uppföra projekt, både på nya och etablerade marknader.