Våra vindkraftsparker

Från världens första till världens största

Vi har idag 26 havbaserade vindkraftsparker i drift globalt och 3 under konstruktion.

Sedan vår banbrytande installation av världens första havsbaserade vindkraftspark 1991, har vi etablerat oss som den globala ledaren inom havsbaserad vindkraft.

Vi har byggt mer vindkraft till havs än något annat företag och har installerat över en fjärdedel av all kapacitet i världen.

2019 invigde vi världens största havsbaserade vindkraftspark, Hornsea 1, med en kapacitet på 1 200 MW.

I Sverige utvecklar vi två projekt, som tillsammans kommer att ha en installerad kapacitet på uppemot 3 000 MW, vilket kan förse 1,2 miljoner svenska hushåll med el.

Skåne Havsvindpark

Fakta om projektet:

Plats: 22 km utanför kusten, söder om Skåne
Area: Ca 450 km2
Kapacitet: Upp till 1 500 MW

Vi har varit i dialog med myndigheter och efter deras rekommendationer har undersökningar inletts för att få en bättre förståelse för miljön i området. Vi genomför för närvarande undersökningar av djurlivet, inklusive fåglar, marina däggdjur och fladdermöss. Inom kort kommer vi att samla in data om fisk och de bentiska livsmiljöerna samt bottenförhållandena.

De insamlade uppgifterna kommer att ligga till grunden för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och kommer att ingå i de tillståndsansökningar som krävs för att bygga och driva vindkraftsparken.

Projektet kommer att ta in synpunkter från intressenter såsom myndigheter, organisationer och allmänheten som en del av MKB-processen under 2021.

Läs mer nedan.

Avgräsningssamråd inför ansökan om tillstånd för Skåne Havsvindpark 


Skåne Offshore Windfarm AB, ett dotterbolag till Ørsted, planerar att ansöka om tillstånd att uppföra och driva en vindkraftpark,  Skåne Havsvindpark, med installerad effekt upp till 1500 MW 22 km söder om Skåne i Sveriges ekonomiska zon. 
Det krävs många olika tillstånd för att en havsbaserad vindkraftpark ska kunna bli verklighet. För att kunna ansöka om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, kontinentalsockellagen och för Natura 2000 enligt miljöbalken, har vi som ett första steg genomfört avgränsningssamråd om miljö-konsekvens¬beskrivningens (MKB) innehåll och avgränsning. Samma MKB kommer att bifogas ansökningarna om tillstånd. 

Syftet med avgränsningssamrådet är att informera och samla in information och synpunkter om omfattningen och utformningen av MKB för den planerade verksamheten, som kan inarbetas i kommande MKB. I samrådet efterlyser vi synpunkter rörande den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och eventuella miljöeffekter som den planerade verksamheten kan antas medföra. 

Skåne site map

Som underlag för samrådet har vi presenterat samrådsunderlaget. Det är en beskrivning av projektet, projektområdet, den omgivningspåverkan som verksamheten kan ge upphov till samt förslag på innehåll och utformning av kommande MKB. Det ger också en uppfattning av vad vi kommer att utreda vidare.

Samrådet genomförs med myndigheter, särskilt berörda, organisationer som kan antas bli berörda och med allmänheten. Vi genomför även samråd med omgivande länder enligt Esbokonventionen.  

Mellan 15 april och 1 juni 2021 har vi bjudit in till information och samrådsmöten via tidningsannons och här på hemsidan och som underlag har vi tillhandahållit samrådsunderlaget

Yttranden som kommer in under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. Samråds-redogörelsen blir en grund för utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen och kommer att biläggas när ansökningarna skickas in.

SAMRÅDSMÖTEN

Tack för era synpunkter!

Under våren 2021 har vi hållit samrådsmöten och vi tackar er som har deltagit och bidragit med information och synpunkter. Nu arbetar vi vidare med innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen och utformningen av parken inför ansökan om tillstånd.

Välkommen

Samrådsmöte den 20 maj 2021

Den 20 maj 2021 kl. 16.30-18 genomförs ett samrådsmöte främst riktat till allmänheten, via videomöte. På mötet kommer projektet och arbetet med MKB att presenteras. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor. Vill du vara med på mötet?

 

Samrådsprocessen - grunden för alla tillståndsansökningar för havsbaserad vindkraft 


Avgränsningssamråd MKB 

 • Samråd om omfattning och utformning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • En MKB anpassad att omfatta alla prövningar nedan. 

Ansökan om tillstånd 

 • Ansökan enligt Lagen om Sveriges ekonomiska zon (havsvindpark)
 • Ansökan enligt Lagen om kontinentalsockeln (internkabelnät)
 • Ansökan enligt Miljöbalken, Natura 2000

Remiss ansökan om tillstånd

 • Remiss av ansökan enligt Lagen om Sveriges ekonomiska zon
 • Remiss av ansökan enligt Lagen om kontinentalsockeln
 • Remiss av ansökan enligt Miljöbalken, Natura 2000 

Beslut om tillstånd

 • Beslut av Miljödepartementet (Lagen om Sveriges ekonomiska zon)
 • Beslut av Näringsdepartementet (Lagen om kontinentalsockeln)
 • Beslut av Länsstyrelsen Skåne län (Miljöbalken, Natura 2000)

 

Avgränsningssamråd inför ansökan om geoteknisk borrning för Skåne Havsvindpark


Ørsted planerar att ansöka om tillstånd för borrning enligt 3 § Lag om kontinentalsockeln (1966:314) för att få en bättre förståelse för markförhållandena. Borrningarna genomförs inom projektområdet för den planerade vindkraftsparken samt i tillhörande kabelkorridorer. Se nuvarande beaktande i bilden.

Skåne map

Länsstyrelsen har i beslut den 26 augusti 2019 meddelat att den planerade verksamheten med borrningar kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta medför att samråd ska genomföras som avser  avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Ørsted har med hjälp av konsulter på relevanta områden tagit fram underlag och sammanställt en rapport i enlighet med myndigheternas krav. Rapporten utgör underlag för samrådet. 

Samrådsunderlaget har presenterats här för att vara tillgängligt digitalt. Tidsperioden för synpunkter avslutades i januari 2021 och inkomna synpunkter har samlats in för bearbetning. Yttranden som inkommer under samrådsprocessen sammanställs i en samrådsredogörelse och används i upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd för borrning.

Andra projekt i Sverige
 • Gotland havsvindpark

  Status: Under utveckling

  Gotlands havsvindpark är i en tidig utvecklingsfas och en grundlig konsultation kommer att genomföras som en del av tillståndsprocessen.

  Fakta om projektet:

  Plats: 10 km från kusten, sydväst om Gotland
  Area: Ca 370 km2
  Kapacitet: Upp till 1 500 MW

  Vi har varit i dialog med myndigheter och efter deras rekommendationer har undersökningar inletts för att få en bättre förståelse för miljön i området.

  Har du frågor om projektet?
  Kontakta oss

Omställning och utveckling av kustsamhällen

Där vi etablerar oss utvecklar vi samhällen genom att investera i lokala anläggningar och skapa kvalificerade arbetstillfällen, direkt och indirekt. Det skapas möjlighet till utveckling i samhällena omkring. Ett konkret exempel är Grimsby på Englands östkust, en gång världens största fiskehamn.

Är du intresserad av att bli leverantör till oss?

Vi värdesätter långvariga relationer och letar alltid efter nya leverantörer som kan hjälpa oss att utveckla och uppföra projekt, både på nya och etablerade marknader.