Våra projekt


Från världens första till världens största.
Vi har idag 26 havbaserade vindkraftsparker i drift globalt och 3 under konstruktion.

Sedan vår banbrytande installation av världens första havsbaserade vindkraftspark 1991 har vi etablerat oss som den globala ledaren inom havsbaserad vindkraft.

Vi har byggt mer vindkraft till havs än något annat företag och har installerat över en fjärdedel av all kapacitet i världen.

2019 invigde vi världens största havsbaserade vindkraftspark, Hornsea 1, med en kapacitet på 1 200 MW.

I Sverige utvecklar vi två projekt, som tillsammans kommer att ha en installerad kapacitet på uppemot 3 000 MW, vilket kan förse 1,2 miljoner svenska hushåll med el.

Skåne Havsvindpark


Vi har varit i dialog med myndigheter och efter deras rekommendationer har undersökningar inletts för att få en bättre förståelse för miljön i området. Vi genomför för närvarande undersökningar av djurlivet, inklusive fåglar, marina däggdjur och fladdermöss. Inom kort kommer vi att samla in data om fisk och de bentiska livsmiljöerna samt bottenförhållandena.

De insamlade uppgifterna kommer att ligga till grunden för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och kommer att ingå i de tillståndsansökningar som krävs för att bygga och driva vindkraftsparken.

Projektet kommer att ta in synpunkter från intressenter såsom myndigheter, organisationer och allmänheten som en del av MKB-processen under 2021.

Skåne site map
Fakta om projektet

Plats
22 km utanför kusten, söder om Skåne.


Area
Ca 450 km2.


Kapacitet
Upp till 1 500 MW.

Inbjudan till samråd om miljökonsekvensbeskrivning


Skåne Offshore Windfarm AB (nedan bolaget) planerar att ansöka om tillstånd att uppföra och driva en vindkraftpark, Skåne Havsvindpark, med installerad effekt upp till 1500 MW 22 km söder om Skåne i Sveriges ekonomiska zon. Bolaget är ett dotterbolag till Ørsted Wind Power A/S. För att kunna ansöka om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt enligt miljöbalken (Natura 2000), genomför nu bolaget ett avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. Samma MKB kommer att bifogas båda ansökningarna om tillstånd.

Samrådet genomförs med myndigheter, särskilt berörda, organisationer som kan antas bli berörda och med allmänheten. Bolaget genomför även samråd med omgivande länder enligt Esbokonventionen.

Samrådsmöte den 20 maj 2021

Den 20 maj 2021 kl. 16.30-18 genomförs ett samrådsmöte främst riktat till allmänheten, via videomöte. På mötet kommer projektet och arbetet med MKB att presenteras. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.


Vill du vara med på mötet?

Anmäl då ditt deltagande till skanehavsvindpark@ramboll.se senast den 14 maj 2021.

 

Syftet med samrådet är att informera och samla in information och synpunkter om omfattningen och utformningen av MKB för den planerade verksamheten, som kan inarbetas i kommande MKB. I samrådet efterlyser vi synpunkter rörande den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och eventuella miljöeffekter som den planerade verksamheten kan antas medföra.

Yttranden som kommer in under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen blir en grund för utformningen av MKB och den kommer att biläggas MKBn när ansökningarna skickas in.

Samrådsunderlag med beskrivning av projektet, projektområdet, den omgivningspåverkan som verksamheten kan ge upphov till, samt förslag på innehåll och utformning av kommande MKB finns att hämta här. Samrådsunderlaget går även att beställa via kontaktpersonen för samrådet, se nedan för kontaktuppgifter.

Öppna samrådsunderlag

Välkommen att lämna synpunkter

Bolaget önskar samrådssynpunkter företrädesvis via e-post till skanehavsvindpark@ramboll.se senast den 1 juni 2021.

 

Alternativt kan samrådssynpunkter skickas med post till kontaktpersonen för samrådet:

 

Karin Skantze
Ramboll Sverige AB, Box 17009
104 62 Stockholm

Avgränsningssamråd inför ansökan om geoteknisk borrning för Skåne Havsvindpark


Ørsted planerar att ansöka om tillstånd för borrning enligt 3 § Lag om kontinentalsockeln (1966:314) för att få en bättre förståelse för markförhållandena. Borrningarna genomförs inom projektområdet för den planerade vindkraftsparken samt i tillhörande kabelkorridorer. Se nuvarande beaktande i bilden.

Länsstyrelsen har i beslut den 26 augusti 2019 meddelat att den planerade verksamheten med borrningar kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta medför att samråd ska genomföras som avser avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Ørsted har med hjälp av konsulter på relevanta områden tagit fram underlag och sammanställt en rapport i enlighet med myndigheternas krav. Rapporten utgör underlag för samrådet.

Samrådsunderlaget har presenterats här för att vara tillgängligt digitalt. Tidsperioden för synpunkter avslutades i januari 2021 och inkomna synpunkter har samlats in för bearbetning. Yttranden som inkommer under samrådsprocessen sammanställs i en samrådsredogörelse och används i upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd för borrning.

 

Våra vindkraftparker över hela världen

Andra projekt i Sverige
 • Gotland havsvindpark

  Status: Under utveckling

  Gotlands havsvindpark är i en tidig utvecklingsfas och en grundlig konsultation kommer att genomföras som en del av tillståndsprocessen.

  Fakta om projektet:

  Plats: 10 km från kusten, sydväst om Gotland
  Area: Ca 370 km2
  Kapacitet: Upp till 1 500 MW

  Vi har varit i dialog med myndigheter och efter deras rekommendationer har undersökningar inletts för att få en bättre förståelse för miljön i området.

  Har du frågor om projektet?
  Kontakta oss

Frågor & svar
 • Hur kommer vindkraftsparkerna att påverka den lokala ekonomin?
 • Hur fungerar en havsbaserad vindkraftspark?
 • Hur kommer projekten att påverka miljön och de lokala ekosystemen?
 • Vad händer när projektet nått slutet av sin livslängd?

Suppliers

Är du intresserad av att bli leverantör till oss?

Vi värdesätter långvariga relationer och letar alltid efter nya leverantörer som kan hjälpa oss att utveckla och uppföra projekt, både på nya och etablerade marknader.