Gävle Öst Havsvindpark 


Projektet tar nästa steg i tillståndsprocessen


Gävle Öst Havsvindpark  planeras cirka 80 kilometer öster om Söderhamn i Sveriges ekonomiska zon (EEZ) t och cirka 200 km nordost om Gävle. Gävle Öst  kan producera tillräckligt med förnybar el för att täcka fyra gånger Gävleborgs  nuvarande elbehov. Därmed kan vindkraftsparken spela en central roll i regionens, och hela landets framtida elförsörjning.

Skåne Havsvindpark kort
Fakta om projektet

Plats
80 km öster om Söderhamn 

 

Area
Undersökningstillstand: 715 km2
MKB och samråd: 400 km2

 

Kapacitet
Upp till 4860 MW 

Inbjudan till samråd om miljökonsekvensbeskrivning 


Gävle EW AB (nedan bolaget) planerar att ansöka om tillstånd att uppföra och driva Gävle Öst Havsvindpark,  80 km öster om Söderhamn i Sveriges ekonomiska zon och med installerad effekt upp till 4860 MW. Bolaget är ett dotterbolag till danska Ørsted Wind Power A/S. För att kunna ansöka om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt enligt miljöbalken (Natura 2000), genomför nu bolaget ett avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. Samma MKB kommer att bifogas båda ansökningarna om tillstånd. 

Samrådet genomförs med myndigheter, särskilt berörda, organisationer som kan antas bli berörda och med allmänheten. Bolaget genomför även samråd med omgivande länder enligt Esbokonventionen. 

Syftet med samrådet är att informera och samla in information och synpunkter om omfattningen och utformningen   av den planerade verksamheten, som kan inarbetas i den kommande MKBnI samrådet efterfrågar vi synpunkter rörande den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och eventuella miljöeffekter som den planerade verksamheten kan antas medföra. 

Yttranden som kommer in under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen är en grund för utformningen av MKBn och den kommer att biläggas MKBn när ansökningarna skickas in. 

Samrådsunderlaget med beskrivningen av projektet, projektområdet, den omgivningspåverkan som verksamheten kan ge upphov till, samt förslag på innehåll och utformning av kommande MKB finns att hämta här. Samrådsunderlaget går även att beställa via kontaktpersonen för samrådet, se nedan för kontaktuppgifter. 

Öppna samrådsunderlag 

Välkommen att lämna synpunkter


Bolaget önskar samrådssynpunkter företrädesvis via e-post gavlehavsvindparkost@ramboll.se senast den 29 april 2024.


Bolaget genomför samrådsmöte som är öppet för alla att delta på via videomöte (Teams) den 17 april 2024 mellan kl 18-20. 

 

Länk till Teams möte här

 

Kontakt

Natallia Rozum 
Ramboll Sverige AB, Box 17009 
104 62 Stockholm 

 

När du  lämnar  synpunkter  i  samrådet  kan  dina  personuppgifter  komma  att  behandlas. Synpunkterna kommer bl.a. att sammanställas i en samrådsredogörelse som kommer skickas till relevanta myndigheter. Om du vill veta mer om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy.

 

  

Tidigare arbete i projektet:

 

Ørsted har ansökt om undersökningstillstånd för Gävle Öst Havsvindpark 2022 och har varit i dialog med myndigheter och relevanta intressenter redan.


Läs mer i pressmeddelandet

Havbaserad vindkraft i Sverige

Utmaningen är stor. Men förutsättningarna att lyckas är goda. Havsbaserad vindkraft möjliggör Sveriges gröna omställning.