Havsbaserad vindkraft är avgörande för Sveriges framtida energimix

Med Skåne Havsvindpark kan Sverige få mer, fossilfri och prisvärd el


Ørsted är världens största utvecklare av havsbaserad vindkraft och vi vill nu nyttja Östersjöns stora potential och bygga en vindkraftspark utanför Skånes kust. Om Sverige ska kunna nå klimatmålen, klara den gröna omställningen och stå stabilt i kommande kriser, behöver vi skapa en mer diversifierad elförsörjning med flera olika energikällor.

Skåne Havsvindpark


Som Sveriges första stora vindkraftspark till havs, kan Skåne Havsvindpark producera grön och billig el till hela södra Sverige, vilket gynnar både hushåll och näringsliv. Skåne Havsvindpark kommer att spela en central roll i Sveriges elförsörjning samt kapacitet att klara framtidens elektrifiering.


Läs mer

Sverige behöver öka produktionen av fossilfri energi markant


På grund av rådande världsläge befinner sig Sverige och Europa i en ansträngd situation med höga elpriser och instabil tillgång till energi. Hela Europa, och Sverige i synnerhet, behöver all grön el vi kan få för att kunna hantera både nuvarande och kommande elkriser.

Till följd av elektrifieringen av transportsektorn och industrin kommer elanvändningen bara att öka. Sveriges elanvändning ligger på ungefär 140 TWh per år och faktum är att industrin ser ett fördubblat behov av energi inom 20 år. Så, för att nå våra klimatmål, kunna hantera elkriser samt den framtida elektrifieringen behöver vi både planera för, och producera mer, fossilfri energi nu.

Om Ørsted får bygga Skåne Havsvindpark kan den vindparken producera ca 7 TWh el, vilket motsvarar halva Skånes elförbrukning i dagsläget. Väldigt många hushåll och företag i elområde 4 kan alltså försörjas på helt grön energi!

Fossilfri energi kan skapa ett mycket bättre prisläge för hushåll och näringsliv – speciellt i södra Sverige


I takt med med att användningen av fossila bränslen successivt minskar, samtidigt som vår energiförbrukning ökar, och kommer fortsätta göra det, behöver vi säkerställa att utbudet motsvarar efterfrågan för att undvika skenande elpriser.

När svenska hushåll och företag drabbas av höga elkostnader, drabbas hela Sveriges ekonomi, välfärd, konkurrenskraft och utveckling också, eftersom att vi är helt beroende av en stabil och diversifierad elförsörjning. Med flera olika sätt att producera energi minskas sårbarheten, vilket i sin tur leder till en mer jämn elproduktion och därmed ett mer jämnt prisläge för hushåll och näringsliv.

Med Skåne Havsvindpark kan vi generera upp till 1,5 GW till ett väldigt konkurrenskraftigt elpris. Vindkraftparkens korta överföringsavstånd skulle också bidra till att södra Sveriges elkostnader sänktes rejält.

Registrera dig för att bli informerad om senaste uppdateringar

Havsbaserad vindkraft är en av de energikällor vi snabbast kan få i bruk


Enligt analyser från Svenska kraftnät har tillgången på effekt gradvis blivit sämre de senaste åren. Med det rådande världsläget, som försämrat energisituationen för hela Europa och gjort det ovanligt svårt att importera el från andra europeiska länder, samt driftstoppet av kärnkraftverket Ringhals 4, har Sverige befunnit sig i ett väldigt ansträngt läge. Vi är i akut behov av en ökad energiförsörjning och behovet kommer bara att öka. Ska vi klara klimatmål, elektrifiering och elkriser behöver vi få energiproduktion på plats i god tid.

Av alla kraftslag, är havsbaserad vindkraft bland de med allra kortast ledtid. Om Ørsted får bygga Skåne Havsvindpark kan den vara i bruk inom fem år och försörja, till exempel, hela Malmös årliga elkonsumtion.

Ett diversifierat energisystem är ett robust energisystem


Ett diversifierat system, dvs ett system med flera olika energikällor, blir mer robust även om inte alla källor är planerbara. Inget kraftslag är nämligen 100% pålitligt hela tiden, men med en bra mix av flera fossilfria källor kan Sverige säkra en hög och stabil elförsörjning.

I framtidens elektrifiering av till exempel industri och transportsektorn, kommer man att behöva mer energi. Men den nya tekniken är också smart och flexibel och kommer inte att vara beroende av en konstant hög elförsörjning. Det den dock kommer att vara beroende av är att elförsörjningen är pålitlig, stabil och robust. Den nya teknikens elasticitet kommer göra att man kan anpassa laddning eller förbrukning till när det passar bäst, istället för att behöva konsumera energi hela tiden. En elektrisk bil kan till exempel laddas nattetid, fabriker och datorhallar kan planera energikrävande arbete till när elen är som billigast och vätgas, som behövs för att minska koldioxidutsläppen från tung industri och transporter, kan produceras när det finns gott om fossilfri energi.

Svensk vindkraft producerar en hel del energi i dagsläget. Faktum är att under 2022 producerade vindkraft energi motsvarande ungefär en fjärdedel av Sveriges totala elförbrukning. Det är 20% mer än tidigare år och kapaciteten är egentligen ännu större. Genom att nyttja Östersjöns fulla potential och bygga Skåne Havsvindpark kan vindkraft bidra än mer till det svenska energisystemet och göra det än mer diversifierat och robust.

Skåne havsvindpark

Skåne Havsvindpark

Utforska ytterligare detaljer och uppdateringar om projektet