Ørsted i nytt partnerskap med Breakthrough Energy Catalyst, Europeiska investeringsbanken och EU-kommissionen om FlagshipONE

  • Bill Gates-grundade Breakthrough Energy Catalyst, Europeiska investeringsbanken och EU-kommissionen stöttar FlagshipONE

  • När det står klart år 2025 blir FlagshipONE i Örnsköldsvik Europas största anläggning för produktion av gröna bränslen, e-metanol, till sjöfarten. Bränslet gör det möjligt att uppnå en koldioxidreduktion med >95 % jämfört med konventionella fossila bränslen

  • FlagshipONE är Ørsteds största och mest strategiska satsning inom Power-to-X globalt. Ørsted är aktivt inom havsbaserad vindkraft och gröna bränslen i Sverige

Ørsted meddelar i dag under COP 28 att EU Catalyst Partnership, som inkluderar den Bill Gates-grundade investeringsplattformen för att accelerera utvecklingen av klimatteknik, Breakthrough Energy Catalyst, världens största multilaterala finansinstitut, Europeiska investeringsbanken, samt Europeiska kommissionen gemensamt kommer att stötta Ørsteds FlagshipONE-projekt i Örnsköldsvik.

Det unika partnerskapet bekräftar projektets innovationskraft och understryker dess potential att bidra till sjöfartens gröna omställning. FlagshipONE är Europas största anläggning för produktion av grönt e-metanol och är just nu världens starkaste bevis på att koldioxidneutral sjöfart är möjligt.

Breakthrough Energy Catalyst är en unik modell som sammanför den offentliga och privata sektorn för att finansiera och skala upp ny klimatteknik. Breakthrough Energy Catalyst kommer att förvärva 15 % av ägarskapet i FlagshipONE och därutöver ge ett bidrag till projektet, under förutsättning att finansieringsvillkoren uppfylls.

Målet med finansieringen som stöttar projektet är att göra det möjligt för Ørsted att teckna långsiktiga leveransavtal med köpare, vilket skapar en ny modell där sjöfartsindustrin kan köpa gröna bränslen för framtida bruk och därmed hjälpa till med att säkra det kapital som behövs för att skala upp produktionen av dessa bränslen.

Dessutom förväntas FlagshipONE att få ett bidrag från Horizon Europe (EU:s forsknings- och innovationsprogram) och en investering i form av quasi-equity från Europeiska investeringsbanken och genom InvestEU-programmet. EU-finansieringen för partnerskapet kommer från Horizon Europe och EU:s innovationsfond inom ramen för InvestEU, enligt de etablerade styrningsförfarandena. EU-finansieringen kommer att bidra till den första kommersiella tillämpningen av tekniken bakom FlagshipONE.

FlagshipONE håller just nu på att byggas i Örnsköldsvik i norra Sverige och är Europas största anläggning för produktion av grön e-metanol. FlagshipONE förväntas producera upp till 55 000 ton e-metanol varje år och ska göra det möjligt för köpare av gröna bränslen inom sjöfarten att uppnå en koldioxidreduktion med >95 % jämfört med konventionella fossila bränslen.

Sebastian Hald Buhl, Sverigechef på Ørsted, säger: “Vi på Ørsted är otroligt stolta över partnerskapet med det Bill Gates-grundade Breakthrough Energy Catalyst, Europeiska investeringsbanken och EU-kommissionen. Det här är bästa möjliga bevis – och ett internationellt erkännande – av att Sverige har en historisk möjlighet för att driva på den gröna omställningen och bli en europeisk ledare på flera områden. Från Ystad till Örnsköldsvik jobbar Ørsted aktivt för att hjälpa hela Sverige med att ställa om. Vi hoppas att svenska beslutsfattare också ser potentialen i att allt från havsbaserad vindkraft till gröna bränslen gör Sverige till ett mer konkurrenskraftigt och framtidssäkrat land.”

Thomas Östros, EIB:s vicepresident, säger: ”Jag är mycket glad att kunna meddela att vi har som ambition att stötta och finansiera Ørsteds FlagshipONE-projekt i Örnsköldsvik i Sverige, i samarbete med Europeiska kommissionen och Breakthrough Energy Catalyst. Klimatneutralitet är en av EIB:s huvuduppgifter och detta projekt – att bygga Europas största anläggning för produktion av e-metanol för att minska koldioxidutsläppen från den tunga sjöfartsindustrin – är ett bra exempel på hur EIB kan stödja arbetet mot nettonollutsläpp. Sverige har stor potential inom grön teknikindustri och därför hoppas jag också att detta projekt kan inspirera andra industrier samt vara en drivande kraft i den gröna omställningen och den innovativa teknik som behövs för den.”

Mario Fernandez, Head of Catalyst på Breakthrough Energy, säger: "Dagens besked visar den påtagliga effekten av Breakthrough Energy Catalysts unika sätt att jobba på. Tillsammans med våra partners på Ørsted, Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken avancerar vi FlagshipONE – hela vägen från att slutföra utvecklingen, påbörja byggandet till att i slutändan påbörja driften – vilket minskar riskerna i processen och minskar den ’gröna premien’ på vägen dit. Tillsammans tar vi fram en plan för hur vi påskyndar lösningar som är de första i sitt slag och som hjälper Europa att nå sina mål för minskade koldioxidutsläpp.”

Olivia Breese, vd för Ørsted Power-to-X, säger: “Finansieringen från våra partners kommer att göra skillnad där behovet är som störst när det kommer till gröna bränslen just nu: kostnaden. FlagshipONE är det största i den första vågen av konkreta projekt som ska producera gröna bränslen, och samarbetspartners som Breakthrough Energy Catalyst, EIB, och EU-kommissionen gör det möjligt att gå vidare till byggnation och visa att gröna bränslen kommer att bli ett livskraftigt alternativ till fossila. Sverige kan dra nytta av sina resurser och bygga upp en storskalig Power-to-X industri som kan dekarbonisera de sektorer som är svåra att elektrifiera. Då behövs ett politiskt ramverk för Power-to-X som stöttar uppskalering och kommersialisering.” 

Den globala sjöfarten står för cirka 3 % av de globala koldioxidutsläppen, och sektorn är i fokus för Ørsted när företaget utökar sin närvaro inom gröna bränslen i norra Europa och USA. I dag finns det 230 fartyg som kan drivas på både fossila bränslen och på grönt e-metanol i drift eller på beställning runt om i världen, och 47 % av dessa tillkännagavs i år, vilket visar på det ökande intresset från rederierna.

FlagshipONE är det första e-metanolprojektet i Ørsteds gröna bränslen-portfölj. Ørsted utvecklar också ett e-metanolprojekt på 300 000 ton/år i USA:s gulfkust, som nyligen tilldelades finansiering av det amerikanska energidepartementet som en del av ’Hydrogen Hubs’-initiativet.

Det gör Ørsted i Sverige
Ørsted har sedan 2017 arbetat med att utveckla Skåne Havsvindpark som ska ligga 22 km söder om Trelleborg och stå färdig senast 2030. Länsstyrelsen i Skåne rekommenderade i december 2022 att regeringen ska tillåta byggnationen av havsvindparken som har en produktionskapacitet på 1,5 GW – tillräckligt med fossilfri el för att täcka hälften av Skånes nuvarande elbehov och för att markant sänka elpriserna i elområde SE4. Det som saknas för att gå vidare nu är grönt ljus från regeringen. Ørsted har planer på att bygga totalt sex havsbaserade vindkraftsparker i Sverige, inklusive Skåne Havsvindpark.

Utöver havsbaserad vindkraft bygger Ørsted även Europas största anläggning för produktion av grönt e-metanol, FlagshipONE i Örnsköldsvik, som ska producera grönt fartygsbränsle för sjöfarten. Anläggningen ska stå färdig år 2025.

Fakta om FlagshipONE: läs mer på vår hemsida

  • FlagshipONE byggs i Örnsköldsvik, Sverige och är Europas största anläggning för produktion av grönt e-metanol. Det utvecklas av Ørsted, ett grönt energibolag som är majoritetsägt av danska staten och som är världens största utvecklare av havsbaserad vindkraft.
  • Anläggningen ska producera 50 000 ton grönt e-metanol / år med start 2025.
  • FlagshipONE ligger på Hörneborgsverkets område i Örnsköldsvik som drivs av Övik Energi.

Hur fungerar FlagshipONE?

  • Det gröna bränslet, e-metanolen, på FlagshipONE kommer att produceras med hjälp av förnybar energi, som är den näst intill enda elkällan i norra Sverige, och biogen koldioxid som fångas in från Hörneborgsverket. 
  • Dessutom kommer FlagshipONE att använda ånga, processvatten och kylvatten från Hörneborgsverket.
  • Överskottsvärme från produktionsprocessen för e-metanol kommer att levereras tillbaka till Övik Energi och integreras i deras fjärrvärmeförsörjning.
För ytterligare information, kontakta:

Ørsted Corporate Communications 
Boris Ajeganoff-Nielsen
+45 99 55 48 78
boraj@orsted.com

Ørsted Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
+45 99 55 90 95
ir@orsted.com 

Om Ørsted 
Ørsteds vision är en värld som drivs helt och hållet av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solkraftsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Ørsted är erkänd på CDP:s A-lista över klimatförändringar som en global ledare inom klimatåtgärder och var det första energiföretaget i världen som fick sitt vetenskapligt baserade mål om nettonollutsläpp validerat av Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och sysselsätter cirka 9 000 personer. Ørsteds aktier är noterade på Nasdaq Copenhagen (Ørsted). År 2022 uppgick koncernens omsättning till 132,3 miljarder danska kronor (17,8 miljarder euro). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och X.

Om EU-Catalyst Partnership
EU-Catalyst Partnership sammanför EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken och Breakthrough Energy Catalyst. Det tillkännagavs för första gången vid ministerkonferensen Mission Innovation i juni 2021 av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Bill Gates, grundare av Breakthrough Energy. Partnerskapet ska mobilisera upp till 820 miljoner euro mellan 2022-2026 för att påskynda lansering av – och snabbt kommersialisera – innovativ teknik som kommer att bidra till att förverkliga ambitionerna i den europeiska gröna given och leverera på EU:s klimatmål för 2030. Varje euro i offentliga medel förväntas mobilisera tre euro i privata medel. Investeringarna kommer att inriktas på en portfölj av EU-baserade projekt med stor potential inom fem sektorer: förnybar vätgas; hållbara flygbränslen, Direct Air Capture, långvarig energilagring och dekarbonisering inom industrin.

Om Breakthrough Energy 
Breakthrough Energy har åtagit sig att påskynda världens resa mot en framtid som drivs av fossilfri energi. Organisationen finansierar banbrytande klimatteknik, förespråkar klimatsmart politik och mobiliserar partners runt om i världen för att vidta effektiva åtgärder och påskynda framstegen.

Breakthrough Energy Catalyst är en ny typ av plattform som finansierar och investerar i kommersiella projekt – som är de första i sitt slag – för nya klimatteknologier. Genom dessa investeringar strävar Catalyst efter att påskynda användningen av ny klimatteknik över hela världen och sänka kostnaderna.

Catalyst fokuserar för närvarande på fem teknikområden: fossilfri vätgas, hållbart flygbränsle, Direct Air Capture, långvarig energilagring och dekarbonisering av tillverkning. Förutom kapital utnyttjar Catalyst teamets expertis inom investeringar i energiinfrastruktur och projektutveckling för att arbeta tillsammans med innovatörer och för att främja deras projekt från utvecklingsstadiet till finansiering och i slutändan till konstruktion. Läs mer om Breakthrough Energy och Catalyst på breakthroughenergy.org.

Om Europeiska investeringsbanken
Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens bank, som ägs av EU:s 27 medlemsstater. Den är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till Europeiska unionens politiska mål. 

EIB-gruppen har fastställt ”att säkerställa en rättvis omställning för alla” som ett av de fyra övergripande målen i sin färdplan för klimatbanken 2025, Climate Bank Roadmap 2025. EIB:s ambition är att stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet under årtiondet fram till 2030 och anpassa all sin nya verksamhet till målen och principerna i Parisavtalet.

Om Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionen är en del av Europeiska unionens verkställande organ. Kommissionen har en rad strategier och program för att förverkliga sina klimatambitioner. Inom ramen för den europeiska gröna given antogs ’Fit for 55’-paketet i juli 2021 i syfte att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % fram till 2030. Partnerskapet mellan EU och Catalyst är en av de verktyg som Europeiska kommissionen använder för att uppnå detta mål genom att mobilisera privat finansiering tillsammans med offentligt stöd.

Horizon Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation med ett värde på 95,5 miljarder euro (2021–2027). EU avsätter 35 % av sin budget till klimatåtgärder. Samtidigt stöder programmet också en rad partnerskap som mobiliserar privat finansiering för att lösa akuta globala utmaningar och modernisera industrin genom forskning och innovation. I programmet ingår även European Innovation Council (EIC) som stöttar start-ups och företag i hela innovationskedjan, från forskning till validering, acceleration och kommersialisering.  

Innovationsfonden är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av koldioxidsnåla och koldioxidfria innovativa lösningar och tekniker, som finansieras helt med intäkter från EU:s utsläppshandelssystem och beräknas uppgå till 40 miljarder euro fram till 2030. Fonden har hittills beviljat nästan 7 miljarder euro i bidrag till över 100 projekt genom ansökningsomgångar. Den 23 november 2023 inledde innovationsfonden sin 7:e ansökningsomgång och sin första auktion.

InvestEU-programmet förser EU med viktig långsiktig finansiering genom att mobilisera privata och offentliga medel för att stödja hållbara investeringar, innovation och jobbskapande i Europa. Det bidrar också till att mobilisera privata investeringar för EU:s politiska prioriteringar, såsom den europeiska gröna given och den digitala omställningen.