FlagshipONE: Utfasning av fossila sjöfartsbränslen med e-metanol 


FlagshipONE är det största e-metanolprojektet under uppbyggnad i Europa. Anläggningen är ett viktigt steg mot att fasa ut fossila bränslen inom sjöfarten – en sektor som för närvarande står för 3 % av de globala utsläppen av växthusgaser. 

Vad är FlagshipONE?

Vad är e-metanol?

 
E-metanol är bränsle som syntetiseras av förnybar vätgas och biogen koldioxid. Eftersom produktionen av e-metanol baseras på återvunnen, biobaserad koldioxid bidrar den inte till den globala uppvärmningen.
 
Det gröna bränslet gör det möjligt att uppnå en koldioxidreduktion med >95 % i sjöfarten jämfört med konventionella fossila bränslen

FlagshipONE är en produktionsanläggning för e-metanol som just nu byggs i Örnsköldsvik. När den tas i drift 2025 kommer anläggningen att producera upp till 55 000 ton e-metanol per år – tillräckligt för den årliga driften av ett stort containerfartyg. 

Detta är vårt mest strategiska och första Power-to-X-projekt i kommersiell skala och det största i sitt slag som har realiserats i Europa. 

Vi genomför projektet med stöd från tre aktörer som ingår i det unika samarbetet EU Catalyst Partnership – Europeiska kommissionen, Europeiska investeringsbanken, som är världens största multilaterala finansinstitut, och det Bill Gates-grundade Breakthrough Energy Catalyst, den främsta investeringsplattformen för klimatteknik som minskar utsläppen. 

Sebastian Hald Bujl, Sverigechef på Ørsted
Vi på Ørsted är otroligt stolta över partnerskapet med det Bill Gates-grundade Breakthrough Energy Catalyst, Europeiska investeringsbanken och EU-kommissionen. Det här är bästa möjliga bevis – och ett internationellt erkännande – av att Sverige har en historisk möjlighet för att driva på den gröna omställningen och bli en europeisk ledare på flera områden. Från Ystad till Örnsköldsvik jobbar Ørsted aktivt för att hjälpa hela Sverige med att ställa om. Vi hoppas att svenska beslutsfattare också ser potentialen i att allt från havsbaserad vindkraft till gröna bränslen gör Sverige till ett mer konkurrenskraftigt och framtidssäkrat land.
Sebastian Hald Buhl Sverigechef på Ørsted
EU Catalyst Partnership
FlagshipONE har också tagit emot stöd från Klimatklivet genom Naturvårdsverket. Att fasa ut fossila drivmedel och ersätta dem med elektrobränslen och biodrivmedel är en viktig pusselbit för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Utsläppen ska då ha minskat med 70 procent sedan 2010, och förnybara drivmedlens andel ska vara minst 40 procent. Biodrivmedel och elektrobränslen är viktiga komplement till eldrift, särskilt i sektorer som är svåra att elektrifiera. 

Varför är FlagshipONE viktigt? 


De fossila bränslen som används i tunga oceangående fartyg, exempelvis containerfartyg, tillhör de allra mest förorenande bränslena. Totalt står sjöfarten står för 3 % av de globala utsläppen av växthusgaser. Samtidigt är stora fartyg svåra att elektrifiera eftersom det skulle kräva orimligt stora och tunga batterier. Därför är omställningen inom sjöfarten beroende av att vi utvecklar alternativa, fossilfria bränslen. E-metanol är en av de mest lovande lösningarna. 

För varje ton e-metanol som ersätter fossil diesel minskar utsläppen av växthusgaser med cirka 2 ton. En anläggning som FlagshipONE kan minska utsläppen med cirka 100 000 ton per år – lika mycket som de årliga utsläppen från omkring 60 000 bilar. Utvecklingen av elektrobränslen kan därmed spela en avgörande roll för att Sverige och Europa ska nå hela vägen till målet om nettonollutsläpp. 

Betydelsen av FlagshipONE sträcker sig dock långt bortom att eliminera utsläppen från ett fartyg per år. Projektet är också ett bevis på att utvecklare, leverantörer och investerare bedömer att produktion av e-metanol i kommersiell skala är rätt väg att gå för att Sverige och Europa ska bidra till minskade utsläpp på global nivå. 

FlagshipONE har potential att lägga grunden för en ny grön industri som skapar arbetstillfällen, stimulerar ekonomisk tillväxt och stärker energiförsörjningen – samtidigt som det bidrar till att etablera e-metanol som det självklara fossilfria valet för de som vill ta på sig ledartröjan i sjöfartens klimatomställning

Hur fungerar FlagshipONE? 


E-metanol är ett av de bränslen som inkluderas i begreppet Power-to-X-. Det betyder att det är en molekylär form av energi – i form av en gas eller vätska – som kan tillverkas med hjälp av förnybar el och därefter transporteras, lagras och användas i stället för fossila bränslen. 

Power-to-X möjliggör utfasningen av fossila bränslen även när direkt elektrifiering inte är möjlig – exempelvis inom sjöfart, flygindustri, ståltillverkning och andra sektorer som är svåra att elektrifiera. E-metanol är ett flytande bränsle som produceras genom att kombinera grön vätgas med biogen koldioxid – alltså koldioxid som kommer från förbränning av hållbara biobränslen. 

På FlagshipONE kommer vätgas att produceras på plats genom att 70 MW förnybar el används för att elektrolysera vatten till vätgas och syre. Samtidigt kommer koldioxiden att hämtas från det intilliggande biobränsleeldade kraftvärmeverket Hörneborgsverket, som ägs och drivs av det lokala kraftbolaget Övik Energi. Hörneborgsverket kommer även att tillhandahålla ånga och vatten till processen. Överskottsvärmen återförs sedan till Örnsköldsviks lokala fjärrvärmenät. 

Ørsted har slagit ihop sig med en grupp ledande företag för att utveckla och bygga FlagshipONE. Ørsted äger nu 100% av projektet, men det utvecklades ursprungligen tillsammans med det svenska företaget Liquid Wind. För byggfasen har Ørsted lagt en beställning på 70 MW elektrolysörkapacitet hos Siemens Energy, tillsammans med kolavskiljningsutrustning från Carbon Clean, och metanolsyntesutrustning från Topsoe. 

Varför byggs FlagshipONE i Sverige? 


FlagshipONE:s placering i Örnsköldsvik är väl lämpad för produktion av e-metanol tack vare det stora utbudet av förnybar energi i det lokala elnätet och den världsledande skogsindustri som finns i regionen. 

Denna kombination innebär att det är billigt och enkelt att producera de två huvudingredienserna för e-metanol: förnybar vätgas och hållbar biogen koldioxid. Överflödet av resurser gör det möjligt för oss att producera grönt sjöfartsbränsle till konkurrenskraftiga priser. 

I allmänhet har Sverige goda förutsättningar att bli en föregångare inom e-metanolproduktion, både tack vare sin skogsindustri och möjligheterna för en ökad förnybar elproduktion – inte minst genom land- och havsbaserad vindkraft. Potentialen för e-bränslen har lyfts fram både på nationell nivå, exempelvis i Bioekonomiutredningen och i John Hasslers utredning om Sveriges klimatstrategi, samt inom EU:s klimatpaket ”Fit for 55”. 

Genom att skapa goda förutsättningar för produktion av e-metanol kan Sverige attrahera investeringar i nya industrietableringar som stärker den svenska ekonomin, skapar arbetstillfällen och bidrar till att Sverige kan nå både nationella och europeiska klimatmål. 

Vill du lära dig mer om Ørsted och PtX i Sverige?

Skicka din fråga nedan