Världens mest hållbara energiföretag - tre år i rad

Vårt hem, vår planet, är i fara. Det är hög tid för beslutsfattare och verksamheter att ta tag i klimathotet för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Förändringen är inte lätt, men den möjlig. Det har vi på Ørsted lärt oss.

På bara 10 år har vi genomgått en total omställning från att vara ett av de företag i Europa med högst andel fossila bränslen till att bli utnämnt till ett av världens mest hållbara energiföretag enligt Corporate Knights Global 100 Index – tre år i rad. Vi producerar el från vindkraft och solceller och erbjuder energilagring och förnybar vätgas till samhällen och företag världen över.  

Vi vill vara en katalysator för klimatomställning även utanför vårt företag och vi vill att vår erfarenhet ska inspirera andra att minska sina utsläpp och förstå fördelarna med en grön omställning.

Låt oss tillsammans skapa en värld som helt drivs av grön energi.

Vi strävar efter att vara en kraftfull katalysator för systemomställning till ett grönare samhälle genom att ständigt bevisa att det inte finns någon motsättning långsiktigt mellan att skapa hållbarhet och ekonomiskt värde.

— Mads Nipper, VD Ørsted

Din partner i klimatkampen


Enligt forskare måste vi minst halvera koldioxidutsläppen till 2030 för att undgå en klimatkatastrof. Men utsläppen fortsätter att stiga år till år och 73% av de globala utsläppen kommer från energiproduktion med fossila bränslen.

Vårt främsta verktyg för att bekämpa klimatförändringen och skapa en mer hållbar värld, är att ställa om det globala energisystemet från att drivas av fossila bränslen till att drivas av förnybar energi. Som världsledande inom förnybar energi kan vi erbjuda samhällen och företag helhetslösningar som minskar deras koldioxidutsläpp. Vi vill dela med oss av våra lärdomar från vår omställning för att hjälpa din verksamhet att uppnå en hållbar omställning.

Hur man blir världens mest hållbara energiföretag


Att ställa om ett energiföretag av Ørsteds storlek är inte enkelt, men nödvändigt. Det som driver oss är följande:

Utfasning av kol
Ursprungligen var vår verksamhet helt baserad på fossila bränslen och vi var ett av de företag i Europa som hade högst andel fossilt i energimixen. Men vi lagt ner våra fossila verksamheter och fokuserar nu uteslutande på förnybar energi. År 2023 kommer vi att ha fasat ut all användning av kol och år 2025 kommer vi att producera närmare 100% förnybar energi. Läs mer om vår vision här 

Havsbaserad vindkraft
Vi utvecklar vindkraft på land, solenergi och lösningar för energilagring och produktion av grön vätgas, men framförallt är vi är störst i världen på havsbaserad vindkraft. Med innovation och storskalighet har vi hjälpt till att driva ner kostnaden för havsbaserad vindkraft drastiskt. Idag är havsbaserad vindkraft billigare att producera än el från nya kol- och gasdrivna kraftverk nästan överallt på jorden. Det är ett omvälvande faktum som har förändrat havsbaserad vindkraft från en ”ny teknik” till en global och snabbt växande industri med potential att förse hundratals miljoner människor med förnybar energi. 


Nästa steg: Omställning av leverantörsledet


Vi på Ørsted håller kurs mot klimatneutralitet år 2025 i vår energiproduktion och drift. Nu när vi snart har eliminerat koldioxidutsläppen från vår energiproduktion, har vi tagit oss an nästa utmaning i omställningen. Vi ska halvera koldioxidutsläppen från vår handel med naturgas och från vår leverantörskedja år 2032. Vår ambition är att nå noll nettoutsläpp av koldioxid år 2040. Det är tio år före det globala målet om noll nettoutsläpp som, med stöd av forskning, kostaterats krävas för att hålla temperaturökningen under 1,5°C.

Vi genomför detta genom att steg för steg fasa ut handel med naturgas medan vi ökar andelen handel med grön energi. Vi engagerar också våra största leverantörer i att redovisa sina koldioxidutsläpp från tillverkning och installation av förnybar energi samt att sätta mål för att reducera sina utsläpp med vetenskaplig metodik. Dessutom uppmanar vi våra största leverantörer att använda 100% förnybar el då de tillverkar vindkraftverk, fundament, kablar och transformatorer för vindkraft.


Grön energi på ett hållbart sätt


En värld enbart drivs av grön energi kommer att stoppa klimatförändringarna, stimulera social utveckling och öka ekonomisk tillväxt. Vi vill utveckla projekt inom förnybar energi på ett hållbart sätt och aktivt hantera den påverkan som energiomställning en kan medföra. 

För oss betyder det att inkludera program för hållbar tillväxt i vår affärsstrategi, fokusera på biodiversitet, jobba tillsammans med lokalsamhällen, betala skatt och uppmuntra till mångfald med fokus på kvinnligt ledarskap.


Frågor och svar
 • Varför är Ørsted det mest hållbara energiföretaget i världen? 

  Ørsted har fått erkännande som världens mest hållbara energiföretag i rankingen Global 100 index 2019, 2020 och 2021.

  I år rankades vi som det näst mest hållbara företaget i hela världen. Förra året var vi faktiskt det mest hållbara företaget i välden – vilket var unikt för ett energiföretag.

  Enligt Corporate Knights, berodde vårt starka resultat 2021* på bland annat

  • Hög andel av intäkten (62,2%) kom från förnybar energi
  • Förbättring i resursanvändning (kol och vatten); totalt kolutsläpp minskades med 47% och vattenförbrukningen reducerades
  • Våra investeringar gjordes uteslutande i grön energi; Ørsted investerar upp till 30 miljarder dollar fram till 2025
  • Goda nyckeltal för hur mycket skatt vi bidragit med, jämställdhet och betald sjukfrånvaro

  * Statistiken baseras på år 2019

 • Vad är Corporate Knights?

  Corporate Knights Inc. är ett Toronto-baserat förlag och research-företag som ger ut en kvartalsvistidskrift för hållbara affärer och har en enhet för efterforskning som sammanställer rankingar och betygsätter företag finansiellt baserat på hållbarhetsprestanda.Sedan 2005 har Corporate Knights gjort en årlig sammanställning, Global 100 index, över väldens mest hållbara företag baserat på hållbarhetsprestanda och listan har blivit välrenommerad och respekterad i vida kretsar. Global 100 index kungörs varje år i samband med World Economic Forum i Davos.

  Corporate Knights är med sin upplaga på närmare 150 000 en tidskrift i gränssnittet mellan näringsliv och samhälle och har blivit en namn att räkna med inom media som speglar grön tillväxt. Visionen är att tillhandahålla information för att marknaden ska skapa en bättre värld.

 • Vilken metodik använder Corporate Knights för Global 100 index?

  Corporate Knights rankar de 100 mest hållbara företagen i världen. Dessa utgör den bästa procenten av företag i välden med avseende på hållbarhetsprestanda.

  För årets Global 100 index, gick Corporate Knights igenom och bedömde mer än 7300 företag med över 1 miljard dollar i intäkter och bedömde parametrar som resurseffektivitet för kol och vatten, utsläpp, skattebetalning och jämställdhet.

  I analysen bedömdes finansiella resultat och företagens livslängd; vilket representerar lite mer än 1% av de bedömda företagen, jämfört med MSCI All Country World Index

  Enligt Corporate Knights, ger Global 100 index stöd åt den växande tesen att hållbara företag ger lika bra eller bättre avkastning av investering och att företaget lever längre. Global 100-företag överträffar dessutom MSCI ACWI-företag gällande lönekvoten mellan VD och genomsnittlig arbetstagare, jämställdhet, skatteinbetalningar och olika andra faktorer som ingår i rankingen.

 • Varför är hållbara affärer viktiga?

  Hållbart företagande och aktivt klimatarbete växer i betydelse globalt drivna av gräsrotsrörelser, ambitiösa politiker och tuffa företagsledare. I ökande grad kommer dessa krav att avgöra hur kunder väljer och hur lojala de är.

  Då världen står inför hotet mot existensen i klimatkrisen, börjar företag över hela världen utforska mer hållbara sätt att göra sina affärer. De bedömer sin långsiktiga påverkan på den lokala miljön, samhället och ekonomin och ställer sig frågan huruvida företaget bidrar på ett mätbar och positivt sätt.

  Hållbara affärer är bra för både moralen och affärerna. Att bli grön skapar ett konkurrensmässigt försprång och är det som avgör om företaget kan fortleva. Företag som I sin strategi har strukturer för att kontinuerligt minska sin klimatpåverkan, har större chans att öka lönsamheten och hållbarheten i längden. De blir sannolikt också mer attraktiva för investerare, som i ökande grad intresserar sig för klimatprestanda i de företag de överväger att investera i.

  Trots att det kan tillkomma kostnader för att ställa om till en hållbar affärsmodell för att möta de krav som ställs enligt klimatvetenskapen, är kostnaden för att inte ändra sig avsevärt större. Världen måste ställa om nu och företag har en central roll i omställningen.

  “Vi är fast övertygade om att det inte finns någon motsättning långsiktigt mellan att skapa hållbarhet och ekonomiskt värde.” Mads Nipper, VD Ørsted

  Här finns Ørsteds hållbarhetsprestanda och hållbarhetsrapport.

Vår vision – och vilka vi är

Vår vision är att skapa en värld som drivs helt av grön energi. Tillsammans med våra kunder förändrar vi världen.