Vår klimathandlingsplan


De globala koldioxidutsläppen måste halveras till 2030 för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. På Ørsted är vi på väg mot koldioxidneutralitet och ett totalt koldioxidavtryck som ligger i linje med 1,5-gradersmålet.


Ørsteds totala koldioxidavtryck definieras som alla direkta och indirekta utsläpp från vår verksamhet. Våra direkta utsläpp kommer från vår energiproduktion och företagets verksamhet (scope 1). Våra indirekta utsläpp kommer från vår energiförbrukning (scope 2) och från vår leveranskedja och energihandel (scope 3).

Ørsted vill vara koldioxidneutralt innan 2025 inom energiproduktion och företagsverksamhet (scope 1 och 2) och förbinder sig att minska indirekta utsläpp med 50 % år 2032 (scope 3).

Koldioxidneutralt 2025


De viktigaste åtgärderna som kommer att göra Ørsted koldioxidneutrala 2025 är en fullständig avveckling av kol till 2023 och att installera 20 GW havsbaserad vindkraft, landbaserad vindkraft och solkraft till 2025.

Vi har redan minskat utsläppen med 86 %, från 18 miljoner ton 2006 till 2 miljoner ton 2019. Genom att fortsätta fasa ut fossila bränslen och bygga förnybar energikapacitet kommer vi att minska utsläppen med 98 % till 2025.

För att bli 100 % koldioxidneutrala kommer vi att fortsätta driva ut de återstående utsläppen från energiproduktionen och verksamheten genom att investera i innovation och kompensera för eventuella kvarvarande utsläpp genom certifierade projekt för eliminering av koldioxid.

Läs mer om hur vi når koldioxidneutralitet (eng)

Halverade indirekta utsläpp 2032 och helt koldioxidneutralt 2040


Vi hanterar också indirekta utsläpp utanför vår omedelbara kontroll. Vi har satt ett mål att minska alla indirekta utsläpp från vår leveranskedja och energihandel med 50 % mellan 2018 och 2032. Detta är ett viktigt steg för att hela vårt koldioxidavtryck ska vara koldioxidneutralt 2040, ett decennium snabbare än vad vetenskapen anser behövas för att stoppa den globala uppvärmningen vid 1,5 °C.

Läs mer om hur vi fasar ut fossila bränslen i leveranskedjan (eng)

Vetenskapliga mål
Vi har definierat våra koldioxidminskningsmål för att anpassa vårt fulla koldioxidavtryck till vad vetenskapen anser krävas från energisektorn för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Initiativet Science Based Targets (SBTi) har preliminärt dragit slutsatsen att våra mål stämmer överens med klimatvetenskapen och indikerat att våra mål stämmer överens med vad 1,5-gradersmålet kräver av energibolagen.
Taking action to stay within 1.5°C

Så håller vi oss under 1,5°C

Omställning av det globala energisystemet
motverkar klimatförändringarna.