Energiprojekt med en nettopositiv påverkan på biologisk mångfald

Vi sammanför åtgärder för två akuta utmaningar som alltför ofta hanteras var för sig: dels att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och dels att förhindra katastrofala klimatförändringar. Båda kriserna är djupt sammanlänkade och för att lösa dem båda måste vi hitta och leverera lösningar som stödjer både biodiversitets- och klimatmål.


Varför ska förnybar energi ha en nettopositiv påverkan på biologisk mångfald?


Klimatkrisen och dess konsekvenser är allmänt kända. Men förlusten av biologisk mångfald utgör också ett potentiellt förödande hot mot samhället. Vi är beroende av olika hälsosamma ekosystem för luften vi andas, maten vi äter, vårt ekonomiska välstånd och för att begränsa klimatförändringarna och skydda de samhällen som är mest utsatta för de extrema väderhändelser som klimatförändringarna orsakar.

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är vår tids två globala utmaningar. De måste adresseras med samma brådska.

Förnybar energi som en lösning på klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald

Ett av de viktigaste sätten att skydda biodiversiteten är att begränsa klimatförändringarna, som är en stor anledning till förlust av biologisk mångfald. Detta kan bara uppnås genom att minska utsläppen, framför allt genom den globala övergången från fossila bränslen till förnybar energi.

Samtidigt kan skydd och återställande av naturliga livsmiljöer hjälpa oss att uppfylla våra klimatmål och skydda samhällen från klimatförändringarnas effekter. Detta innebär att när vi bygger infrastruktur för förnybar energi bör vi gå längre än att bara mildra direkta effekter på lokala ekosystem – vi måste även bidra till att förbättra och återställa den biologiska mångfalden i dessa miljöer.

Vi vill att omställningen till förnybar energi ska vara en kapplöpning mot toppen som skapar långsiktigt värde för människor och natur, med en positiv inverkan på klimat och biologisk mångfald.

Den biologiska mångfaldens betydelse för klimat, natur och människor

Friska, frodande ekosystem spelar en viktig roll i den globala ekonomin. De genererar 50 % av den globala BNP:n och stödjer 40 % av de globala jobben. Dessa ekosystem binder kol från atmosfären och hjälper till att reglera temperaturen. Och de ger naturligt skydd mot bland annat påverkan från vågor, stormfloder, kusterosion, översvämningsrisk.


Havets ekosystem är särskilt viktigt. Havet är planetens största kolsänka, en enorm källa till ekonomiskt välstånd och en miljö som är särskilt sårbar för klimatförändringarnas effekter. Det är också där vi bygger havsbaserad vindkraft, en av de största källorna till förnybar energi. Allt detta sätter hälsosamma hav i fokus när vi arbetar för en frisk planet.

Vad gör vi och vad kan andra göra?


Vi är på god väg mot nettonollutsläpp av växthusgaser

Ørsted var tidigare ett av de mest kolintensiva energibolagen i Europa. Inom loppet av ett decennium övergick vi till att fokusera nästan uteslutande på förnybar energi. Idag är vi på väg att nå nettonollutsläpp genom hela vår värdekedja till år 2040.

Vår väg att uppnå detta har validerats av Science Based Targets initiative (SBTi). Det betyder att vi tar ansvar för alla utsläpp genom hela vår värdekedja, att vi har uppnåeliga kortsiktiga mål och ett realistiskt långsiktigt mål, att vi endast förlitar oss på koldioxidkompensation för att täcka de 1 % av utsläppen som är svårast att eliminera samt att vi finansierar klimatåtgärder utanför vår värdekedja.

 • Vi uppmuntrar alla företag att sätta och leverera på ett vetenskapsbaserat nettonollmål – i alla fall för de som använder energi och i synnerhet för de som likt oss genererar den. Om alla företag gjorde detta skulle det ha en enorm inverkan på klimatförändringarna och i sin tur även den biologiska mångfalden.

Vi åtar oss att leverera en nettopositiv påverkan på biologisk mångfald

Vi har som ambition att alla nya projekt för förnybar energi som vi beställer från år 2030 och framåt ska ha en nettopositiv påverkan på biodiversitet. Det betyder att vi inte bara kommer att undvika, minimera och kompensera för all påverkan på naturen under våra projekts livslängd – vi kommer också aktivt hjälpa till att återställa och förbättra ekosystem.

Som det första företaget att bygga en vindkraftspark till havs spelade vi en ledande roll i att få ner kostnaderna gällande grön energiproduktion, i synnerhet för havsbaserad vindkraft. Idag ligger vårt fokus på att maximera det långsiktiga värde som kan genereras för människor och natur. Vår nettopositiva ambition om biologisk mångfald är en del av vårt bredare engagemang för att bygga infrastruktur för grön energi på rätt sätt – ett sätt som skapar hållbara sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar utöver bara el med låga utsläpp.

 • Vi uppmanar andra utvecklare av förnybar energi att sätta upp ambitiösa mål för biologisk mångfald som backas upp av trovärdiga åtgärder, så att vi tillsammans kan höja ribban för påverkan på biodiversiteten i utvecklingen av förnybar energi.
 • Vi uppmanar beslutsfattare att inkludera starkare kriterier för biologisk mångfald i anbudsförfaranden för förnybar energi, vilket uppmuntrar alla utvecklare att fokusera på värde och inte bara kortsiktiga kostnader för denna redan mycket ekonomiskt konkurrenskraftiga energiteknik.

Vi vidtar åtgärder och hittar de bästa lösningarna genom partnerskap

Vi har inte alla svar. Det viktiga är att vi agerar nu och arbetar tillsammans för att hitta dem. Vi samarbetar med ett brett spektrum av experter för att utveckla skalbara restaureringsåtgärder som kan hjälpa oss att nå vår ambition om en nettopositiv biologisk mångfald, med särskilt fokus på havens hälsa.

Läs mer om våra projekt och partnerskap här på vår globala hemsida.

 • Vi uppmanar miljöorganisationer och energisektorn att arbeta tillsammans genom att använda vår kompletterande expertis inom bevarande samt förnybar energi för att bidra till våra gemensamma mål för en mer hållbar framtid.
 • Vi uppmanar regeringar att integrera sina planer för naturskydd och klimatförändringar. Detta inkluderar att anta ett nytt förhållningssätt till marin geografisk planering som främjar både ett snabbt byggande av grön energi och skydd samt återställande av havens livsmiljöer. Det innebär också att man tar rygg på framgången med krav på CDP med ett obligatoriskt krav på företag och finansiella institutioner att bedöma och offentliggöra sina effekter och sitt beroende av biologisk mångfald.

 

Senaste uppdateringarna från 2022


Vi lanserade ett femårigt globalt partnerskap med WWF för att sätta nya standards gällande skydd och restaurering av biologisk mångfald relaterat till utveckling av havsbaserad vindkraft. Tillsammans kommer vi att identifiera, utveckla och förespråka initiativ och tillvägagångssätt som kan förbättra havets biologiska mångfald.

Tillsammans med The Biodiversity Consultancy började vi utveckla ett ramverk för att hjälpa oss att förstå hur vi mäter förluster av biologisk mångfald samt vinster av våra tillgångar. Vi testar för närvarande detta ramverk med hjälp av data från fem av våra tillgångar för att förstå hur det faktiskt kommer att fungera i praktiken. För att hjälpa branschen att gå i bräschen gällande dessa frågor, deltar vi i Science Based Targets Network’s (SBTN) Corporate Engagement Program, där vi bistår med input i utvecklingen av en standardiserad metodik för företag.

Vi initierade fem nya pilotprojekt för biologisk mångfald – en nyckelkomponent i den biologiska mångfaldens verktygslåda som vi bygger för att förstå hur vi kan förbättra de tillgångar vi kan utvinna av den biologiska mångfalden. Dessa projekt gör att vi kan lära oss av våra framgångar och misslyckanden, med syftet att skala upp de framgångsrika lösningarna.

Vi började integrera vår landbaserade verksamhet i programmet och tog de första stegen i att införa åtgärder gällande nettopositiv biologisk mångfald tidigt i projektutvecklingen. Detta för att säkerställa att hela vår verksamhet arbetar mot vår ambition.

Vi slutförde en utvärdering av effekterna av biodiversitetarbetets värdekedja – ett första steg mot att utveckla ett tillvägagångssätt för framtida kartläggning av värdekedjans effekter.


Vad händer härnäst?


Under 2023 kommer vi att sjösätta vårt ramverk för mätning av utvalda gröna energitillgångar. Sedan är planen att implementera det på alla kommande projekt för att uppfylla vår 2030-ambition.

Vi kommer också att börja utveckla en strategi för företagsrapportering för att förbereda oss på framtida upplysningskrav, inklusive EU:s direktiv om företags hållbarhetsrapportering (CSRD).

Vi kommer att arbeta för att fullt ut integrera alla delar av verksamheten i detta hållbarhetsprogram och använda utvärderingen av värdekedjan som utgångspunkt när vi bygger upp vårt tillvägagångssätt för rapportering om vår påverkan på biologiska mångfald.

Viktig information


Partnerskap

 • World Wildlife Foundation – femårigt globalt partnerskap för skydd och restaurering av biologisk mångfald inom utveckling av vindkraft till havs.
 • FN:s Global Compact Action Platform för Sustainable Ocean Business – utveckla havsbaserade klimatlösningar, inklusive förnybar energi till havs.
 • Rutgers University, Woods Hole Oceanographic Institution och University of Rhode Island – ECO-PAM-projektet som fokuserar på att upptäcka den nordatlantiska högvalen för att bättre förstå dess närvaro, distribution och säsongsanpassning inom områden för havsbaserad vindkraft.
 • University of Aberdeen och North Highland Colleges Environmental Research Institute – Predict Project, ett treårigt projekt som fokuserar på att ta itu med kunskapsluckor inom miljön för havsbaserad vindkraft genom att förbättra förståelsen för fiskvandring och dess mönster samt tillhandahålla en vision för nästa generations övervakningstekniker.
 • Penghu Marine Biology Research Center – ReCoral-projektet, leder vägen för innovativa lösningar som syftar till restaurering av korallrev.
 • Lincolnshire Wildlife Trust och Yorkshire Wildlife Trust – Humber Estuary restaureringsprojektet, planterar saltkärr och sjögräs och introducerar inhemska ostron för att fylla på och stärka det lokala ekosystemet.
 • ARK Nature – inklusive återförvildande åtgärder i Nederländerna för att testa deras potential att återställa livsviktig biologisk mångfald i havet.

Internationella ramverk

 • UN 2020 Aichi Biodiversity Targets
 • UNGC Sustainable Ocean Principles
 • EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030
 • Konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity)

Styrning

 • Ansvaret ligger hos vår Head of Global Stakeholder Relations och våra regionchefer.

Policies


Detta program bidrar till följande mål för hållbar utveckling:

Hållbarhetsarbete för en positiv inverkan på klimat, natur och samhälle.

Vårt förhållningssätt till hållbarhet

Eftersom att vi arbetar för att skapa en värld som helt drivs på grön energi, strävar vi efter att bidra med varaktiga positiva effekter på natur och samhälle. Vår hållbarhetsstrategi bygger på en ambition om att vi ska ge mer tillbaka än vad vi tar.