Nytt liv i Östersjön: Ørsted presenterar plan på 50 miljoner kronor för den biologiska mångfalden vid Skånes Havsvindpark

Östersjöns ekosystem är oerhört viktigt för de samhällen som kantar dess stränder. Östersjön har stöttat den lokala fiskeindustrin i generationer, och det är en central komponent för att forma det regionala klimatet och kvaliteten på luften vi andas. 
Photo credit Madeleine Kullenbo
Photo credit Madeleine Kullenbo

Men ekosystemet i Östersjön är under press. Klimatförändringar och andra mänskliga aktiviteter har påverkat Östersjöns biologiska mångfald avsevärt, vilket har resulterat i minskande bestånd av fåglar, fiskar och annat marint liv. Konsekvenserna märks bland kustekonomierna, där till exempel fisket har begränsats eftersom de lokala ekosystemen inte längre kan tillhandahålla ett hållbart fiskbestånd. 

Den nedåtgående trenden är dock möjlig att vända, och Ørsted presenterar nu den första fasen av sin plan för att identifiera och skala upp lösningar för miljön. Det understöds av en betydande investeringsplan på totalt 50 miljoner kronor för att förbättra den biologiska mångfalden i Östersjön. Investeringsplanen för biologisk mångfald är en del av Ørsteds Skåne Havsvindpark, som för närvarande väntar på regeringens godkännande, och investeringsplanen är beroende av detta godkännande och efterföljande genomförande av projektet.

Ørsted arbetar för närvarande med miljökonsultföretaget Ecogain på en färdplan för biologisk mångfald för Skåne havsvindpark, som ska identifiera specifika projekt och förutsättningar för biodiversitetsprojekt i vattnen söder om Skåne och för Östersjön i stort, där Ørsted vill utveckla mer än 16 gigawatt havsbaserad vindkraft bara i Sverige.  

Detta program för biologisk mångfald på 50 miljoner kronor är en substantiell naturinvestering i den havsbaserade vindkraftsindustrin. Ørsteds strategi för biologisk mångfald är att fokusera på skalbar teknik och pilotprojekt som potentiellt kan ha en extra stor positiv inverkan. Investeringsprogrammet för den havsbaserade vindkraftparken i Skåne kommer därmed att bidra peka ut riktningen för framtida investeringar i biologisk mångfald i samband med Ørsteds pipeline av Östersjöprojekt och på dess marknader. 

Sebastian Hald Buhl, Ørsteds Sverigechef, säger:

"Världen står vid ett vägskäl. Antingen fortsätter vi som vanligt, eller så börjar vi bekämpa klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald genom att bygga storskalig förnybar energi och främja positiva initiativ för biologisk mångfald. Ørsted är redo att göra båda delarna i Sverige, och under förutsättning av den svenska regeringens godkännande av Skåne Havsvindpark är vi redo att lansera en av våra mest ambitiösa investeringsplaner för biologisk mångfald hittills vid vad som kan bli EU: s enskilt största havsbaserade vindkraftpark.”

Han fortsätter:

"Vi vet att många kuststäder redan känner av effekterna av förlusten av biologisk mångfald i Östersjön, vilket hämmar ekonomiska möjligheter och påverkar arbetslinjer som har varit centrala för samhällen i generationer. Ørsted vill vara en del av lösningen på dessa problem, och det bevisar vi med dagens besked.

Ørsted har redan engagerat sig i två biodiversitetsprojekt i Sverige, nämligen BalticWaters projekt ReCod som syftar till att stärka östersjötorsken genom att kläcka fram och släppa ut cirka 1 - 1,5 miljoner torsklarver årligen. Ørsted är också en del av Hanö Torskrev-projektet, som kommer att lägga ut rev gjorda av spillprodukter från betongindustrin för att stödja torskbeståndet. Tillsammans stöder dessa projekt torsken – en nyckelart för det lokala ekosystemet och ekonomin – under hela deras livscykel.

Globalt har Ørsted satt en branschledande nettopositiv ambition för biologisk mångfald som är kärnan i företagets affärsstrategi. Ørsted har redan investerat i storskaliga naturrestaureringsprojekt som att återställa ekosystem i Storbritanniens Humber-mynning och skydda hotade Texas Prärie, och företaget går samman med partners för att utveckla nya lösningar som Världens första blå obligation från ett energibolag. 

Fakta: Biologisk mångfald utmanas globalt och i Sverige


  • Biologisk mångfald är verkligen vårt livsuppehållande system. Vi förlitar oss på det för maten vi äter och luften vi andas. Över tre miljarder människor är beroende av marin och kustnära biologisk mångfald för sin försörjning. Hälften av världens totala BNP är beroende av naturen och 40 procent av arbetstillfällena är direkt beroende av ekosystemtjänster på land och i haven. Ändå har vi redan förlorat 69 % av den globala populationen av vilda djur sedan 1970.

  • Klimatförändringarna är en stor och växande drivkraft bakom den aldrig tidigare skådade förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystem. Förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna är sammankopplade på komplexa sätt, men en sak är klar: ingen av kriserna kan lösas så länge vi fortsätter att utvinna och bränna fossila bränslen. Därför innebär den brådskande och stora utbyggnaden av förnybar energiinfrastruktur som behövs för att uppfylla klimatmålen mer interaktion med naturen vi försöker skydda.

  • Havens biologiska mångfald utmanas även i Sverige. År av överfiske, ökad syrebrist nära havsbotten och förlust av livsmiljöer har alla lett till en minskning av viktiga fiskbestånd, bland dem torskbeståndet i Östersjön. I Kattegatt finns det till exempel 90 procent färre torskar än 1990. Torsken i östra Östersjön är också utmanad: historiskt har det fiskats cirka 150 000 ton torsk per år, men 2019 stod det klart att torskbeståndet hade kollapsat och sedan dess har det funnits en nollkvot för torskfiske i Östersjön. Det finns ca 100 olika fiskarter i sydvästra delen av Östersjön, av dessa är torsken och ålen rödlistade. 
Fakta om Skåne Havsvindpark
  • Den havsbaserade vindkraftsparken utvecklas 22 km söder om städerna Ystad och Trelleborg i Sveriges exklusiva ekonomiska zon (EEZ).

  • Vindkraftsparkens installerade kapacitet kommer att vara 1,5 GW och den kommer ha en årlig produktion på 7 TWh. 

  • Ørsted räknar med att investera 25–50 miljarder kronor i byggandet av vindkraftsparken

  • Den havsbaserade vindkraftsparken beräknas vara i drift i 2030.
För mer information, kontakta:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
+45 99 55 94 25
mikon@orsted.com