Ørsted går in i samarbete med BalticWaters för att stärka torskbeståndet i Östersjön

Ørsted tar nu steg för att bidra till att rädda torskbeståndet i Östersjön genom ett unikt samarbete med BalticWaters och projektet ReCod. Projektet går ut på att sätta ut torsklarver på ställen där torsken tidigare lekt. Syftet är att förbättra torskens förutsättningar och samtidigt samla värdefulla data om hur torskbeståndet kan stärkas i Östersjön.
Photo credit Madeleine Kullenbo
Photo credit Madeleine Kullenbo
Klimatförändringarna håller på att bli en av dom största orsaken till förlusten av biologisk mångfald, och en betydande expansion av havsbaserad vindkraft är central för att hantera dessa sammanlänkade kriser. Mer förnybar energi kan bidra till att bromsa klimatförändringarna. På samma sätt spelar torsken en avgörande roll för den biologiska mångfalden, som en art högt upp i näringskedjan bidrar torsken till att balansera hela det marina ekosystemet. Med ett minskat torskbestånd breder andra arter ut sig, många som lever av sjögräs som idag bidrar till att lagra enorma mängder koldioxid i haven. Med mindre torsk rubbas därför den biologiska mångfalden och risken för mer koldioxid i atmosfären ökar väsentligt. 

Runtom i världen planeras nu för en betydande utbyggnad av grön energiinfrastruktur till havs, och Ørsted tar ledarskap för att säkra att utbyggnaden av havsbaserad vindkraft som behövs för att bekämpa klimatförändringar också kan integrera lösningar som stöder och förbättrar havets biologiska mångfald. Det är därför Ørsted har satt en branschledande ambition att leverera en nettopositiv inverkan på den biologiska mångfalden  i alla nya energiprojekt som tas i drift senast från 2030, inklusive på Ørsteds 1,5 GW Skåne Havsvindpark.

En del i detta är att bidra till ett starkare torskbestånd. Under många decennier har torsken minskat i antal i Östersjön. Nu tas därför krafttag för att öka antalet i ett samarbete mellan Ørsted och BalticWaters i projektet ReCod. ReCod ska undersöka hur man kan stärka torskbeståndet i Östersjön genom att sätta ut torsklarver i områden där torsken tidigare lekt. Torsk från det östra beståndet tas in på forskningsstationen Ar på Gotland där de får leka naturligt och små torsklarver kläcks fram. De 4-6 dagar gamla larverna sätts ut i tre utvalda vikar längs ostkusten. Utsättningarna följs upp genom provtagning och årliga provfisken. ReCod drivs av BalticWaters och Uppsala universitet, där Ørsted nu går in för att bidra till finansieringen av utsättning av torsklarver under 2023 och därmed stödjer det första steget av ReCod-projektet. 

Sebastian Hald Buhl, Country Manager for Ørsted i Sverige: 
"Världens havsmiljö är starkt utmanad av klimatförändringarna och försämringar av den biologiska mångfalden. Det gäller också i Sverige, där särskilt Östersjötorsken är hotad. Havsbaserad vindkraft är en central del av lösningen på klimatförändringarna och den kan samtidigt bidra till att återupprätta marina ekosystem. Vi på Ørsted är fast beslutna om att våra projekt med havsbaserad vindkraft kan stödja och förbättra havets biologiska mångfald, och det är ReCod ett starkt exempel på ” han fortsätter: "Genom projektet ReCod kan vi undersöka hur effektivt utsättning av torsklarver är och om det är möjligt att genomföra i större skala. Då kan detta samarbete visa sig ha en betydande positiv påverkan på Östersjöns biologiska mångfald”.

I samarbete med ledande experter
- Forskning från Göteborgs universitet visar att havsbaserade vindkraftsparker kan erbjuda en skyddad miljö för fisk att söka föda och reproducera sig. Vi ser att vårt arbete för att förbättra situationen för flera av Östersjöns fiskpopulationer kan stärkas av ett samarbete med Ørsted, säger Konrad Stralka, verkställande direktör på BalticWaters.

- Vårt demonstrationsprojekt ReCod-utsättning av småtorsk i Östersjön syftar till att undersöka om det går att stärka det utsatta östra beståndet genom att sätta ut torsklarver i områden där torsken tidigare lekt. Larverna har en naturligt hög dödlighet, och här kan just artificiella rev, exempelvis i form av vattenbaserade vindkraftsparker, vara en trygg plats för larverna under deras första tid i livet, säger Konrad.

Om försöket är framgångsrikt kommer Ørsted att undersöka möjligheterna att skala upp initiativet.

Nettopositiv påverkan på biologisk mångfald
Nettopositiv påverkan på biologisk mångfald är Ørsteds ambition för alla projekt för förnybar energi som driftsätts senast 2030. Detta innebär ett mätbart bidrag som förbättrar den biologiska mångfalden totalt sett och lämnar naturen som helhet i bättre skick än tidigare. Oundvikliga effekter minimeras och mildras, och aktiva åtgärder vidtas utöver detta för att öka den biologiska mångfalden och reparera ekosystem som för närvarande hotas av både ett förändrat klimat och ett minskande antal arter. Läs mer om Ørsteds nettopositiva ambition för biologisk mångfald.

Om demonstrationsprojektet ReCod 
Det finns idag bara ett fåtal platser i Östersjön med de syre- och salthalter som krävs för att torsken ska lyckas med sin reproduktion – förhållanden som gör det svårt för torsken att återhämta sig.  I det första av flera steg ska projektet undersöka om det går att hjälpa torsken förbi det sårbara äggstadiet och därmed öka antalet småtorskar i havet.  Utsättningar görs med 4 - 6 dagar gamla torsklarver (stadiet före yngel) i utvalda vikar där projektet undersöker om larverna överlever och lyckas etablera sig. Om försöken faller väl ut finns möjlighet till återetablering av torsk på fler platser i Östersjön, vilket ökar chanserna att bevara och skydda det unika östra beståndet. 

ReCod utförs på forskningsstationen Ar på Gotland. Torsk från östra Östersjön fångas upp och förökas sedan genom naturlig lek. Under de första utsättningarna 2022 sattes cirka 800 000 torsklarver ut i Baggensfjärden i Stockholms skärgård, Tvären utanför Nyköping och Kappelshamnsviken på Gotland.  Målet är att kläcka och släppa ut cirka 1 - 1,5 miljoner torsklarver årligen.  I samband med utsättningarna genomförs provfiske och ett antal vattenprover tas. Forskarna undersöker också om det finns mat (växtplankton) för larverna vid tidpunkten för utsättningen.  Under lågsäsong sammanställs data och olika experiment utförs, till exempel undersöks ägg och larvers överlevnad vid olika salt- och syrenivåer.

ReCod genomförs och finansieras av BalticWaters och Uppsala universitet. Dessutom finns ett antal partners som bidrar till projektet på olika sätt: Ørsted, Leader Gute, Region Gotland, Sveriges lantbruksuniversitet och Ulla och Curt Nicolins stiftelse. Läs mer om ReCod här.

Ørsted i Sverige
Ørsted har ansökt om att få bygga sex storskaliga havsbaserade vindkraftsparker i Sverige som tillsammans kan skapa 18 GW. Om de byggs ut i full skala kommer de nya havsvindparkerna att producera tillräckligt med fossilfri el motsvarande hälften av Sveriges elkonsumtion. 

Dessutom bygger Ørsted Europas största anläggning för e-metanol, ett helt förnybart sjöfartsbränsle, i Örnsköldsvik. Anläggningen kommer börja leverera helt grönt sjöfartsbränsle 2025 och kommer då producera 50 000 ton e-metanol per år. 

BalticWaters
Baltic Waters är en oberoende stiftelse som verkar för en frisk Östersjö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade projekt – från land till hav - samt utvecklar och sprider kunskap om Östersjöns miljö. Målet är att öka kunskapen och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

Media kit
Förklarande video, illustrationer och bilder av ReCod finns här.

För mer information, kontakta:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
+45 99 55 94 25
mikon@orsted.com