Ørsted blir det första energibolaget i världen med en långsiktig och vetenskapligt baserad nollvision för klimatpåverkan

Science Based Targets initiative (SBTi) har lanserat Net-Zero Standard som världens första standard för att förena företags nollnettomål med klimatvetenskapen. Som del i lanseringen har Ørsteds nollnettomål för koldioxidutsläpp i hela värdekedjan till år 2040 nu validerats som vetenskapligt baserad. 

SBTi’s nya Net-Zero Standard ger en enkel, robust och vetenskapligt baserad definition av nollnettoutsläpp och möjliggör för företag att sätta verifierade mål för minskade koldioxidutsläpp med långsiktiga planer för minskade utsläpp som är förenliga med begränsandet av globala temperaturökningar till högst 1,5 °C över förindustriell temperatur. Ørsted är det första och enda energibolaget som får nollnettovalidering och en av endast sju företag överhuvudtaget. 

Mads Nipper, CEO på Ørsted, säger:

”Ørsted välkomnar SBTi’s nya nollnettostandard som ger välbehövd klarhet i om vad som krävs för att företags nollnettomål faktiskt ska hjälpa i kampen mot klimatförändringar. På Ørsted är vi stolta över att vara det första energibolaget i världen som får det bekräftat att vårt nollnettomål för 2040 är helt i linje med vad klimatvetenskapen kräver.” Han fortsätter:

”Vi ser en växande ambition från företag att nå nollnetto, och det är absolut nödvändigt för att nå till en nollnettovärld. Men det är avgörande att dessa mål möter klimatvetenskapens krav. Jag uppmuntrar alla företagsledare som vill ha en riktig inverkan på klimatet att förbinda sig till de minskningar som är nödvändiga på kort och lång sikt under den nya SBTi-standarden.”

En standard för att säkra nollnettomål hjälper kampen mot klimatförändring
Enligt Parisavtalet måste globala utsläpp nå nollnetto till mitten av detta århundrade för att stabilisera temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriell nivå. Detta har lett till en markant ökning av nollnettomål hos företag de senaste åren, och över två tredjedelar av världsekonomin siktar nu på att nå nollnettoutsläpp till århundradets mitt. Trots denna trend har vägarna till att nå nollnettomålen tolkats på varierande och inkonsekventa sätt, vilket har resulterar i växande kritik av företags klimatmål.

Fram tills nu har det inte funnits trovärdiga kriterium för att definiera hur långsiktiga nollnettomål som är förenliga med 1,5 °C-scenariot ser ut. Som en följd av detta har företag varit särskilt diskreta med hur de definierar sina vägar till nollnetto, vilket låter dem hävda nollnetto samtidigt som de baserar sina nollnettolöften till stor del på kompensationer utan den betydliga minskning av utsläpp som behövs för att snabba på koldioxidminskningen.  

SBTis nya standard gör det klart att snabba åtgärder krävs för att halvera utsläppen före 2030, och att långsiktiga och stora utsläppsminskningar på 90-95 % över hela värdekedjan före år 2050 är avgörande för att nollnettomålen ska vara i linje med vetenskapen. I praktiken innebär detta att företag måste sätta ett tak på 5-10 % på mängden restutsläpp som de kompenserar genom projekt för att ta bort koldioxid. Med det nya ramverket har företag nu ett sätt att styrka sina nollnettoplaner med underliggande långsiktiga minskningsmål, vilket säkerställer att dessa vägar är förenliga med den senaste klimatvetenskapen.

Styrkandet av Ørsteds engagemang för nollnetto i hela värdekedjan
Ørsted var tidigare ett av de första energibolagen att sätta ett kortsiktigt vetenskapsbaserat mål för att minska utsläppen från el- och värmeproduktion och har följande mål:

  • Minskning av växthusgasutsläpp inom scope 1 och 2 till 10 g CO2e/kWh till år 2025, vilket motsvarar en minskning med 98 % från år 2006.
  • För att höja ambitionen att ta itu med hela sitt koldioxidavtryck, åtog sig Ørsted år 2020 att nå nollnettoutsläpp över hela sin värdekedja till 2040.
  • För att hjälpa till med att förverkliga kortsiktiga åtgärder som bidrar till detta mål, införde Ørsted ett särskilt mål för minskning av koldioxidutsläppen i värdekedjan som innebar att minska dess totala scope 3-växthusgasutsläpp med 50 % till 2032 jämfört med 2018 års nivåer.

Genom att fasa ut kol och påskynda utbyggnaden av grön energi är Ørsted på god väg med att uppfylla sina mål för scope 1 och 2. För att nå sitt scope 3-mål minskar Ørsted gradvis sin naturgasinköpsportfölj och har lanserat ett branschledande program för att minska koldioxidutsläppen i försörjningskedjan där man för ett nära samarbete med leverantörer för att minska utsläppen från de varor och tjänster som köps in.

Med utgångspunkt i framstegen med att snabba på koldioxidutsläpp hittills, underbygger Ørsted nu sitt åtagande att nå nollnettoutsläpp över hela värdekedjan till 2040 genom att även sätta upp vetenskapligt baserade långsiktiga utsläppsminskningsmål:

  • Att minska utsläppen av växthusgaser i scope 1-2 från energiproduktion och drift till 1 g CO2e/kWh, motsvarande en minskning med 99,8 % från år 2006 och lägre än målet om 10 g CO2e/kWh 2025.
  • Att minska utsläppen av växthusgaser i scope 1-3 från hela portföljen för förnybar energi till 2,9 g CO2e/kWh, vilket motsvarar en minskning med 99 % jämfört med 2018 (inkluderar inte naturgasportföljen, som behandlas av ett separat mål).
  • Att minska totala utsläppen av växthusgaser i scope 3 från användning av sålda produkter med 90 % till år 2040, jämfört med 2018 (inkluderar naturgasportföljen).

Genom att åta sig att minska utsläppen både på kort och lång sikt vidtar Ørsted åtgärder för att säkerställa att dess fullständiga utsläppsstrategi ligger i linje med en vetenskapsbaserad nollnettostrategi. Medan mer än 90 % av dess åtagande för 2040 kommer från faktiska utsläppsminskningar, åtar sig Ørsted att neutralisera alla restutsläpp som ännu inte kan minskas till 2040 genom certifierade projekt för borttagning av kol.

Att dela Ørsteds kunskap om att sätta vetenskapsbaserade mål
På drygt ett decennium har Ørsted förvandlats från ett fossilbränsleintensivt energiföretag till ett av världens största företag för förnybar energi, med en portfölj av vindkraftsparker till havs och på land, solcellsanläggningar och bioenergianläggningar. Nu strävar denna ledare inom grön energi efter att utöka sin portfölj för att hjälpa andra att bli gröna, att vara en katalysator för förändring, och att inspirera till åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i linje med vetenskapsbaserade nollnettomål bortom företaget självt. Genom att dela bästa praxis för att sätta upp företagsmål och genom sin roll som mecenat till UN Global Compacts Climate Ambition Accelerator, fortsätter Ørsted att hjälpa till att placera utsläppsminskningar i hjärtat av företagens klimatåtgärder.

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som helt drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger, och driver vindkraftsparker till land och till havs, solkraftsparker, energilagringsanläggningar, och bioenergianläggningar, och förser sina kunder med energiprodukter. Ørsted rankas som världens mest hållbara energiföretag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen år 2021, och nämns i CDP Climate Change A-listan som en global ledare inom klimatåtgärder. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och sysselsätter 6672 personer världen över. Ørsteds aktie är noterad på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2020 var koncernens omsättning 52,6 miljarder danska kronor (7,1 miljarder EUR). Besök orsted.com eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram, och Twitter.

Om initiativet Science Based Targets
Science Based Targets-initiativet (SBTi) är ett globalt organ som gör det möjligt för företag att sätta ambitiösa utsläppsminskningsmål i linje med den senaste klimatvetenskapen. Det är fokuserat på att påskynda företag över hela världen att halvera utsläppen före 2030 och uppnå nollnettoutsläpp före 2050.

Initiativet är ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) och ett av We Mean Business Coalition-åtagandena. SBTi definierar och främjar bästa praxis inom vetenskapsbaserad målsättning, erbjuder resurser och vägledning för att minska hindren för adoption av målen, och bedömer och godkänner självständigt företags mål. www.sciencebasedtargets.org@sciencetargets