Ørsted ökar tillväxten för att uppnå sin fulla potential som en global aktör inom grön energi

I samband med företagets kapitalmarknadsdag godkände styrelsen den andra juni 2021 Ørsted nya strategiska mål och finansiella riktlinjer.

Under det senaste årtiondet har Ørsted byggt en global, marknadsledande position inom förnybar energi med totalt 12 GW installerad förnybar kapacitet.

Framåt förväntas den globala utbyggnaden av förnybar energi öka märkbart, med stöd av regeringar runt om i världen som förbinder sig till alltmer ambitiösa mål gällande förnybar energi för att begränsa den globala uppvärmningen. År 2030 förväntas den globala installerade kapaciteten för förnybar energi nästan ha tredubblats. Havsbaserad vindkraft förväntas växa med en faktor sju och förnybar energi på land med en faktor på 2,5 till tre. Denna massiva uppbyggnad av förnybar energi ger oöverträffade tillväxtmöjligheter för Ørsted.

För att fortsätta att leda den globala gröna energitransformationen och uppnå sin fulla potential som en global aktör inom grön energi accelererar Ørsted nu den globala utbyggnaden av förnybar energi och sätter som mål att nå cirka 50 GW installerad kapacitet 2030. För att stötta denna ambitiösa utbyggnad planerar Ørsted att investera cirka 350 miljarder DKK i grön energi mellan 2020 och 2027, vilket ökar de genomsnittliga årliga investeringarna med cirka 50 % sedan den senaste kapitalmarknadsdagen.

Mads Nipper, vice koncernchef och vd för Ørsted säger:

“Vi strävar efter att bli världens ledande gröna energiaktör år 2030. Med branschens största konkreta utvecklingsplan inom havsvindkraft, vår globala utveckling av organisationen och vårt branschledande engagemang för innovation är det vår tydliga strävan att förbli den globala marknadsledaren inom havsvindkraft. Vad gäller vindkraft på land och solenergi har vi med vår bevisade historik i att skala upp och leverera attraktiva värden och som en topp-fem utvecklare i USA är det vår strävan att bli en av världens 10 största aktörer inom landbaserad förnybar energi. Inom fönybar vätgas och gröna bränslen har vi byggt en stark plattform med branschledande kunder och vi avser växa denna plattform för att bli en global ledare inom förnybar vätgas.

Med möjligheterna vi ser i alla våra segment sätter vi nu ambitionen att nå cirka 50 GW installerad förnybar energikapacitet till år 2030, mer än en fyrdubbling av vår installerade kapacitet under det kommande decenniet.

Med denna strategiska målsättning positionerar vi Ørsted som en ledande aktör i ett framtida energisystem med mer förnybar energi som kommer att integreras mycket mer över teknologierna och knytas samman av ny infrastruktur och ökad digitalisering.

Eftersom vi har utsetts till världens mest hållbara energiföretag tre år i rad är det vår strävan att vara en globalt erkänd hållbarhetsledare och att påskynda våra ansträngningar att driva vårt företag på ett ännu mer hållbart vis. Därför sätter vi nu ambitionen att alla nya projekt som beställts senast år 2030 ska ha en nettopositiv påverkan på den biologiska mångfalden, vilket helt stöder att omvandlingen till grön energi måste ske på ett hållbart sätt och i harmoni med naturen. 

Därmed tillkännager vi idag med omedelbar verkan ett förbud mot deponering av turbinblad från vindkraftverk. Framöver förbinder sig Ørsted till antingen återanvändning, återbruk eller återvinning av 100 % av alla blad som kommer från stängning eller slutgiltig avveckling av våra land- och havsbaserade vindkraftsparker.

Vi strävar efter att vara en ledande katalysator för den globala övergången till grön energi mot en värld helt drivs av grön energi och att vara den föredragna partnern för våra kunder, lokala samhällen, leverantörer och joint venture-partners, vilket gör det möjligt för alla våra intressenter att förverkliga den gröna förändringen och dess fördelar.”

Nya mål och finansiella riktlinjer
Ørsteds strategiska mål för utbyggnaden av förnybar energi har ökat från +30 GW som tillkännagjordes på kapitalmarknadsdagen 2018 till cirka 50 GW 2030, av vilket cirka 30 GW kommer komma från havsvindkraft, cirka 17,5 GW från vindkraft på land och solenergi och cirka 2,5 GW från övriga förnybara källor, inklusive hållbar biomassa, förnybar vätgas och gröna bränslen. Denna ambition motsvarar en investeringsnivå under perioden 2020–2027 på cirka 250 miljarder DKK av vilka cirka 80 % förväntas komma från havsvindkraft, inklusive förnybar vätgas och cirka 20 % från landbaserat.

Under perioden 2020–2027 räknar Ørsted med en tillväxt i rörelseresultatet (EBITDA) från vindkraft från hav och land i drift på cirka 12 % per år i snitt, vilket når en nivå på 35–40 miljarder DKK år 2027. Tillväxttakten förutsätter att samtliga vattenvindkraftprojekt där Ørsted inte redan har en joint venture partner jobba mot tillgångsrotations-modellen till en ägarandel på 50 %. 

Ørsted har en hög synlighet för framtida intjäning där i genomsnitt cirka 90 % av Ørsteds rörelseresultat (EBITDA) för perioden 2020–2027 kommer från reglerade eller kontraktsbaserade aktiviteter.

Framåt kommer Ørsteds målintervall för den totala outnyttjade livscykeln adderad till viktad kapitalkostnad (WACC), vid tidpunkten för bud / slutligt investeringsbeslut (FID) beroende på vilket som kommer först, för våra projekt till havs och på land bli 150–300 baspunkter, vilket är konsekvent med det underförstådda värdeskapandet från vår senaste beräkning. Den förväntade målfrekvensen är inte ett minimum och därmed kan projekt variera från målet.

Den genomsnittliga avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) för 2020-2027 förväntas bli 11-12 %.

Summering av de nya målen och finansiella riktlinjerna

  • Ambitionen är att ha installerat motsvarande cirka 50 GW förnybar kapacitet till år 2030.
  • EBITDA-tillväxt från tillgångar till havs (inklusive vätgas) och landtillgångar i drift på i genomsnitt cirka 12 % för åren 2020–2027, vilket motsvarar en EBITDA på 35–40 miljarder DKK 2027.
  • Den totala outnyttjade livscykeln adderad till (WACC),: riktat intervall på 150–300 baspunkter vid tidpunkten för bud / FID (beroende på vilket som kommer först) för våra projekt till havs och på land.
  • ROCE: 11–12 % i genomsnitt för 2020–2027
  • Andel av reglerade eller kontraktsbaserade rörelseresultat (EBITDA): ca. 90%, genomsnitt för 2020–2027.
  • Utdelningspolicy till 2025 (oförändrad): årlig utdelning ökade med hög ensiffrig procentsats.

Kapitalmarknadsdagen
Den 2: a juni 2021 kl. 12-15:30 förklarar Ørsted de nya strategiska målen och finansiella riktlinjerna samt håller en frågestund.

Samtliga presentationer spelas in och görs tillgängliga efter kapitalmarknadsdagen. Det presenterade materialet är nu tillgängligt här: https://orsted.com/-/media/www/docs/corp/capital-markets-day/orsted-cmd-2021.pdf

Om Ørsted
Ørsteds vision är en värld som drivs helt och hållet av grön energi. Ørsted utvecklar, konstruerar och driver vindkraftverk till havs och på land, solenergiparker, anläggningar för energilagring, bioenergiplantager och tillhandahåller produkter inom energi till sina kunder. Ørsted rankas som ett av världens mest hållbara energiföretag i Corporate Knights 2021 Index över de 100 mest hållbara företagen i världen och är med på CDP Climate Change As lista som en global världsledare inom klimatåtgärder. Huvudkontoret finns i Danmark och Ørsted har 6 311 anställda. Ørsteds aktie är listad på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2020 uppgick koncernens intäkter till 52,6 miljarder danska kronor (7,1 miljarder euro.). Besök orsted.com eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.

Kontaktinfomation:
Media Relations
Michael Korsgaard Nielsen
MIKON@orsted.com
+ 45 99559425