Naturgas ett nödvändigt steg mot ett förnybart samhälle

Naturgas är ett fossilt bränsle. Så varför menar branschens experter att det passar in i omställningen till ett hållbart samhälle? Vi förklarar hur det fungerar och varför användningen av naturgas är så spridd i Sverige bland företag med en tydlig hållbarhetsagenda.

 

Även om många svenska företag i dag väljer förnybar energi från biogas, är naturgas fortfarande en mycket populär energikälla. Inte minst för värmeproduktion i tillverkningsindustrin men även för de företag som använder naturgasen som råvara i deras produktion.

Men naturgasen är en begränsad resurs som utvinns ur jorden och havsbottnen i snabbare takt än den bildas.

Hur kommer det sig att naturgas är så populärt, och varför säljer vi på Ørsted naturgas, om det nu är ett fossilt – icke förnybart – bränsle?

Ett renare alternativ till kol och olja

Naturgasen är förvisso ett fossilt bränsle, men det är det renaste fossila bränslet som finns på marknaden. 

På grund av sammansättningen kolatomer släpper naturgas ut upp till 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent mindre koldioxid än olja. Det ger även mycket lägre utsläpp av sot, tungmetaller och svavel. Naturgas är därmed ett bättre alternativ än kol och olja men även ett renare bränsle för förbrukaren, vilket också leder till en hälsosammare arbetsmiljö för de anställda. 

Därför blir naturgasen för många företag ett viktigt första steg bort från kol och olja. Bara genom att byta till naturgas minskar Sveriges företag sina utsläpp betydligt – ett viktigt beslut på vägen mot ett förnybart samhälle. Naturgasen möjliggör även en stegvis övergång till biogas då förbrukaren kan ställa om i den takt som är ekonomiskt möjlig. En annan ekonomisk aspekt är också att det inte krävs någon ny utrustning då biogas levereras via samma nät som naturgasen. 

Därefter är steget vidare till biogas, ett 100 procent förnybart gasalternativ, inte särskilt stort.

Biogas eller naturgas – vad är skillnaden?


Driftsäkert och effektivt

Naturgas blir därför ett viktigt steg i omställningen till mer förnybar energi. Bytet till naturgas minskar utsläppen och leder många gånger vidare till valet av förnybar biogas. 

Vid Gasdagarna 2019, där vi på Ørsted deltog, var branschens experter eniga om att gas är en helt nödvändig kraft för att lyckas nå klimatmålen om ett fossilfritt Sverige till år 2050.

Läs mer om naturgas

 

 

orsted employee

Är du intresserad av ett naturgas- eller biogasavtal hos oss? 

Ørsted har levererat naturgas till svenska företag i över 30 år och är marknadsledande inom biogas.