Så ska norra Europa bli 100% grönt

Nu händer det – världen ställer om till förnybar energi. I norra Europa har vi några av de bästa förutsättningarna i världen för att leda omställningen till 100 procent grön energi. Så här kan vi ta stafettpinnen.
Förra året skedde ett viktigt skifte: det blev billigare att bygga havsbaserad vindkraft än att bygga kraftverk för fossila bränslen. Kostnaden för att producera havsbaserad vindkraft har de senaste sex åren sjunkit med 63 procent.

Detta beror inte minst på omfattande satsningar på förnybara bränslen och en ökande medvetenhet hos konsumenter världen över. Efterfrågan på klimatvänlig energi har helt enkelt vuxit bland både privatpersoner och företag, vilket motiverat en utbyggnad av kapaciteten, och sjunkande priser.

Parallellt med energislag som biogas och solenergi kan vi på de mer nordliga breddgraderna dra stor nytta av att installera mer havsbaserad vindkraft – något vi nu bygger oss till. Norra Europa har stora, outnyttjade resurser.


Enorm potential för förnybar energi

Hur kan vi ta steget och generellt minska vårt beroende av importerad energi, och bättre nå målen i Parisavtalet – det globala klimatavtalet som antogs i Paris 2015? Bland annat genom att bygga fler biogasanläggningar och installera mer havsbaserad vindkraft

I dagsläget utnyttjar vi enbart några få procent av den potential som finns för havsbaserad vindkraft i Nordsjön, Baltiska Havet och Atlanten. Men våra nordliga havsvindar blåser snabbt och konstant, och haven och vattendragen är relativt grunda, vilket gör det enklare att förankra stabila vindkraftverk ute till havs. 

Bygger vi ut den havsbaserade vindkraften kan den komma att stå för 80 procent av elförsörjningen i Europa till år 2030, enligt BVG Associates for Wind Europe. Det medför också att vi skapar en växande energimarknad med många nya, välavlönade jobb kring kustområdena i norra Europa.


Vi kan bli självförsörjande på grön energi

På Ørsted ser vi att fler företag och privatpersoner måste välja förnybara bränslen. Länder bör samarbeta över landsgränserna för att gemensamt reglera och subventionera produktionen av förnybara bränslen, och vi bör investera i nya kraftanläggningar och vindkraftsparker tillsammans.

Om fler privatpersoner och företag vågar tro på grön energi kan vi snabbare skapa ett samhälle och en värld som uteslutande drivs av förnybara bränslen. Det är fullt möjligt, och vi är på god väg.

Läs rapporten

Vill du veta mer?

traktor på ett fält

Biogas - 100 % förnybart

Biogas är den mest klimatvänliga gasen på marknaden – ett helt förnybart biobränsle och en enkel och viktig pusselbit i det större hållbarhetsarbetet.