Havsbaserad vindkraft möjliggör Sveriges gröna omställning

Utmaningen är stor. Men förutsättningarna att lyckas är goda.


Riksdagen har beslutat att Sverige 2040 ska ha en 100 % förnybar elproduktion. 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, därefter ska vi uppnå negativa utsläpp. För att möjliggöra denna omställning av hela samhället, inklusive industrin och transportsektorn, kommer elanvändningen i Sverige behöva öka med minst 50 %. Detta innebär att stora mängder förnybar elproduktion behöver byggas ut i hela landet.

Som tur är har vi tillgång till en kraftfull och förnybar naturresurs, vinden, framförallt långt ute i våra hav. Sverige har exceptionella förutsättningar för havsbaserad vindkraft, med både goda vind- och havsbottenförhållanden.

Framför allt finns goda förutsättningar i södra Sverige, nära städer och industri. Lokalisering nära elbehovet minskar kravet på utbyggnad av elledningar från norr till söder och havsbaserad vindkraft i söder balanserar utbyggnaden av landbaserad vindkraft i norr.

Vindkraften som byggs till havs idag är storskalig. Flera hundra vindkraftverk kopplas samman till parker, och endast en rotation av de största vindkraftverken producerar tillräckligt med el för att täcka ett svenskt hushålls elanvändning i 24 timmar.

Ett scenario med utbyggnad av havsbaserad vindkraft i södra Sverige för att nå målet om 100 % förnybar elproduktion har lägst total miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Den havsbaserade vindkraften har också omfattande klimatnytta. För varje genererad TWh havsbaserad vindkraft minskar utsläppen av växthusgaser med cirka 0,6 miljoner ton.

Läs mer om våra projekt i Sverige här

Havsbaserad vindkraft är en tillförlitlig teknik som redan idag levererar el till miljoner människor i Europa. I dagsläget finns en total installerad kapacitet havsbaserad vindkraft på över 22 000 MW från över 5 000 turbiner i 12 länder.


I Danmark står den havsbaserade vindkraften redan för 18 % av elproduktionen, och i Storbritannien för 10 %. Utbyggnaden fortsätter i snabb takt, både i Europa och globalt.

1.5TECH-scenario (2018)

Storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft kommer att krävas för att nå Parisavtalets mål


Östersjön har en nyckelroll

EU har målsättningen att vara klimatneutralt 2050. EU-kommissionen har i deras strategi för havsbaserad energi presenterat behovet av en omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft, inklusive i Östersjön.

Strategin beskriver hur den havsbaserade vindkraften kan utvecklas i harmoni med naturen och i samexistens med andra verksamheter, såsom fiske och sjöfart. Vindkraft till havs inom EU ska enligt strategin bidra med 60 GW år 2030 och 300 GW år 2050. Idag finns 12 GW installerad effekt. För att nå målet kommer den havsbaserade vindkraften därmed att behöva öka 25-faldigt över de kommande decennierna. Detta bidrar inte bara med stora mängder grön energi, men kommer också skapa högkvalitativa jobb och främja en hållbar tillväxt och global konkurrenskraft.

För att nå det ambitiösa målet behöver goda lägen för havsbaserad vindkraft tillvaratas runt om i EU – inte minst i Sverige, som har några av de bästa lägena för vindkraft till havs i Europa.

Hittills har den största utbyggnaden av havsbaserad vindkraft skett i Nordsjön, men den börjar även ta fart i Östersjön. Länder som Polen, Danmark och Litauen har ambitiösa planer. I september 2020 undertecknades en ny politisk deklaration mellan Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Polen och EU-kommissionen, som kommer att ligga till grunden för ett utökat samarbete om havbaserad vindkraft i Östersjön.

Läs gärna mer i vår rapport om hur havsbaserad vindkraft kan bidra till Europas gröna omställning.

Vindkraftsindustrin kommer behöva fler välutbildade vindkraftstekniker. Cirka 200 nyutbildade tekniker per år behövs i Sverige och efterfrågan är även stor internationellt.


Du som är intresserad av att utbilda dig till vindkraftstekniker kan läsa mer här.

Wind farm technicians at our operations base in Barrow-in-Furness

Havsbaserad vindkraft utvecklar samhällen

Vi har goda erfarenheter från utveckling av 26 havsbaserade vindkraftparker världen över. Våra investeringar skapar kvalificerade jobb och positiva följdeffekter som varar i många år.