Kemira - IPOS Energi

Naturgas och klimatneutral energi

Miljökonceptet Industry Park of Sweden är en enhet inom Kemira Kemi AB och ligger i södra Helsingborg. På området finns ett tiotal företag med cirka 700 medarbetare. Dels Kemira med sex olika fabriker, men också andra producerande företag som hyr in sig i industriparken. Kemira Kemi ingår i den finska kemikoncernen Kemira Oy med verksamhet i 40 länder.

Idén – skapa synergier och effektivitet
Området är stort, 1 miljon kvadratmeter, med egen hamn och egen järnväg som ansluter till det nationella järnvägsnätet. Idén med industriparken är att skapa synergier för de företag som finns där, inte minst när det gäller energianvändningen. Under 2014 omsattes cirka 1000 GWh inom industriparken.

500 GWh klimatneutral energi
Av de 1000 GWh är 50 procent egenproducerad energi som kommer från överskottsvärme i form av ånga. Ångan är alltså en ”biprodukt” från i första hand Kemiras produktion av svavelsyra. Men i stället för att släppa ut ångan rakt ut i luften återvinns den som den bästa av premiumprodukter – klimatneutral energi. Den energin går tillbaka som el, ånga och fjärrvärme till företagen inom industriparken.

Övriga 50 procent fördelar sig på inköpt el, 90 GWh, och naturgas, 410 GWh. Naturgasen används dels för uppvärmning, dels som råvara i produktionen.

Ett miljökoncept
Kemira, det dominerande företaget på IPOS startade industriparken med rollen att fungera som samarbetspartner för de olika verksamheterna på området.

Emma Gunnarsson är civilingenjör (kemi) och projektingenjör på IPOS Energi, sedan ett och ett halvt år. Tidigare var hon energikonsult på ÅF i tio år och har lång erfarenhet av att hjälpa olika verksamheter att optimera sina processer, särskilt då energiförbrukningen.
– Som samarbetspartner tittar IPOS på stordriftfördelarna inom all logistik, hamnen, järnvägen och framför allt energianvändningen, berättar Emma och framhäver att industriparkens verksamhet på många sätt är ett miljökoncept.
– Det handlar om att använda resurser på bästa sätt. Och vår modell för samverkan har som yttersta syfte att minska kostnader för företagen och minska påverkan på miljö och klimat. Samtidigt kan alltså företagen ägna kraft åt sina kärnverksamheter, poängterar Emma. 

Naturgasen en självklarhet
Att använda naturgas som kompletterande energikälla är av flera skäl lika självklart som nödvändigt. Dels kräver de höga temperaturerna i vissa processer naturgas, dels används naturgas som råvara för produktion av väteperoxid, ett klorfritt blekmedel. Från väteperoxid produceras natriumperkarbonat vilket används i till exempel tvättmedel. Det fina med den produkten är att efter användningen återgår kemikalien till sina naturliga beståndsdelar: syre, vatten och soda. 

Energiinköp en del i erbjudandet
Emma framhäver att inköp av energi, tillsammans med den egna överskottsproduktionen, är en kritisk framgångsfaktor för IPOS.
– Det är en resursstrategisk fråga och en del i vårt erbjudande till företagen i industriparken, säger Emma och förklarar att samarbetet med Ørsted tog sin utgångspunkt i just ett ekonomiskt/finansiellt resonemang.
– Vårt mål på Industry Park of Sweden är att erbjuda våra kunder i industriparken en oslagbar kostnadseffektiv energianvändning. Vi måste kunna köpa in naturgasen på ett sätt som gynnar våra kunder ekonomiskt, förklarar Emma. 

Flexibel prismodell med möjlighet till hedging
IPOS har varit kund hos Ørsted i ett flertal år. Emma berättar att de utvärderade andra leverantörer men att valet föll på Ørsted mycket tack vare den flexibla portföljen som erbjöds.
– Vi upplevde att det fanns stora möjligheter att tillgodose vårt behov av lösning på ett bra sätt. Vi visste inte vilken börs som var bäst för oss, men utifrån vår riskprofil, krav på säkerhet, budgetstrategi och användningsprofil fick vi ett skräddarsytt upplägg kopplat till den tyska naturgasbörsen.

Emma, med sin långa erfarenhet som energikonsult, menar att en flexibel prismodell med möjlighet att hedga gasinköpen gör att arbetet med att följa marknadsutvecklingen blir dynamiskt och mer verklighetsnära. Och att det framför allt gynnar företagen på IPOS.

Vårt avtal med Ørsted – Börspris daily – har gett oss det vi strävar efter: en så kostnadseffektiv energianvändning som möjligt.

Emma Gunnarsson, projektingenjör, IPOS Energi

Naturgas - tryggt och effektivt

Naturgas ger betydligt mindre utsläpp än andra fossila bränslen och är driftsäkert och energieffektivt.